Tìm kiếm
Có 253 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 741 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-045 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Km 8B, đường Điện Biên Phủ, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

TRạM XăNG DầU Số 683 - CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-046 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAM Lộ QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-339 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thiên An
Địa chỉ: Km 12 Quốc Lộ 9, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CN Nhà Máy Chế biến nông sản - Công ty CP Đầu tư VINADCO

Mã số thuế: 0400553714-001 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Đạt
Địa chỉ: Lô CX, Cụm công nghiệp Dịch vụ Tân Trang, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VậN TảI HảI MINH HưNG TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 1001103063-003 - Người đại diện pháp luật: Tô Thành Hưng
Địa chỉ: Thôn Phi Thừa, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CN Công ty TNHH Trung Tuyến Vũng áng Tại Tỉnh Quảng Trị

Mã số thuế: 3001740700-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuyến
Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HảI VâN TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 3100316323-004 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Tân Hiếu, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Và XâY DựNG ĐườNG Bộ QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200040693 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Khoa
Địa chỉ: Km 752 + 600 Quốc Lộ 1A, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Quảng Trị

Mã số thuế: 3200041376 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Km 10 Quốc lộ 9, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY THươNG MạI QUảNG TRị - NHà MáY CHế BIếN Mủ CAO SU CAM Lộ

Mã số thuế: 3200042556-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Minh Chính, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY THươNG MạI QUảNG TRị - NHà MáY VIêN NăNG LượNG CAM Lộ

Mã số thuế: 3200042556-030 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyển
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cam Hiếu, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Nghĩa

Mã số thuế: 3200097805 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Phương
Địa chỉ: Cam Nghĩa, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Thủy

Mã số thuế: 3200097844 - Người đại diện pháp luật: Lê Nhật Tiên
Địa chỉ: Cam Thủy, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Hiếu

Mã số thuế: 3200097851 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Quang Thắng
Địa chỉ: Cam Hiếu, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Thành

Mã số thuế: 3200097869 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Chương
Địa chỉ: Cam Thành, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Tuyền

Mã số thuế: 3200097876 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuân
Địa chỉ: Cam Tuyền, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Xã Cam Chính

Mã số thuế: 3200097883 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Cam Chính, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

UBND Thị Trấn Cam Lộ

Mã số thuế: 3200097890 - Người đại diện pháp luật: Trần Viết Hưng
Địa chỉ: Khóm 3 Thị Trấn Cam Lộ, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Công An Huyện

Mã số thuế: 3200097900 - Người đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Đông
Địa chỉ: Khóm 2 Thị Trấn Cam Lộ, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Phòng tư pháp Huyện Cam Lộ

Mã số thuế: 3200097925 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Khóm 2 Thị Trấn Cam Lộ, , Huyện Cam Lộ, Quảng Trị