Tìm kiếm
Có 267 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-729 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thiệt
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGô PHáT

Mã số thuế: 0311755490-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trà Bôn
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

TổNG CôNG TY THàNH TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 2800756254 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Khôi
Địa chỉ: Thôn Lương Phước, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư - THươNG MạI CHâU TíNH ĐạT TạI PHú YêN

Mã số thuế: 4201641995-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN LIÊN
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Lệ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

CôNG TY CP MíA ĐườNG TUY HòA

Mã số thuế: 4400118317 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Anh
Địa chỉ: Thôn Lương Phước, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

Tổ Hợp Tác Mộc Thành Sơn

Mã số thuế: 4400144934 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhất
Địa chỉ: Thôn Mỹ Bình, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

Xí nghiệp mộc Hợp Thành

Mã số thuế: 4400145448 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lạc Điền, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Bình 1

Mã số thuế: 4400149812 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trinh
Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Mỹ Tây

Mã số thuế: 4400150487 - Người đại diện pháp luật: Phùng Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Quảng Mỹ, Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Phong

Mã số thuế: 4400151032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạnh Trung 1, Xã Hòa Phong, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Thị trấn Phú Thứ

Mã số thuế: 4400151089 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thoại Diễn
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Sơn Thành Đông

Mã số thuế: 4400151233 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Đồng
Địa chỉ: Thôn Mỹ Bình, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Mỹ Đông

Mã số thuế: 4400151240 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Đệ
Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu, Xã Hòa Mỹ Đông, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Tân Tây

Mã số thuế: 4400151265 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phú
Địa chỉ: Thôn Hội Cư, Xã Hòa Tân Tây, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hoà Đồng

Mã số thuế: 4400151272 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Diễn Ngoài, Xã Hòa Đồng, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

HTX NN KDDV Hòa Thịnh

Mã số thuế: 4400151297 - Người đại diện pháp luật: Lê Như Ý
Địa chỉ: Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hòa Thịnh, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

DNTN XN Xây dựng Thành Luân

Mã số thuế: 4400195456 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nhạn
Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

UBND xã Hoà Mỹ Tây

Mã số thuế: 4400208585 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Quảng Mỹ, Xã Hòa Mỹ Tây, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

UBND xã Hòa Đồng

Mã số thuế: 4400208754 - Người đại diện pháp luật: Võ Bá Đạt
Địa chỉ: Thôn Phú Diễn Ngoài, Xã Hòa Đồng, Huyện Tây Hoà, Phú Yên

UBND xã Hòa Bình 1

Mã số thuế: 4400209099 - Người đại diện pháp luật: Lương Tấn Ngãi
Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Phú Yên