Tìm kiếm
Có 80 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BA CHẽ QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-226 - Người đại diện pháp luật: Đàm Thị Chạ
Địa chỉ: SN 421, Khu 1, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Đại Đường

Mã số thuế: 1001048567 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Huỳnh
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BA CHẽ QUảNG NINH

Mã số thuế: 5700100087 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Chi Nhánh Dịch Vụ Thương Mại Miền Đông - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700101274-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hợp tác xã Toàn Dân

Mã số thuế: 5700522988 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Đồng Thầm, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Rừng Bền Vững

Mã số thuế: 5700595094 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5700660748 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường trung học phổ thông Ba Chẽ

Mã số thuế: 5700660787 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non thị trấn Ba Chẽ

Mã số thuế: 5700660794 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ

Mã số thuế: 5700660804 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Ba Chẽ, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HOàNG THáI

Mã số thuế: 5700911166-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Số nhà 371, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH 1 THàNH VIêN SảN XUấT HàNG XUấT KHẩU A - N - T

Mã số thuế: 5701090748 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Bẩy
Địa chỉ: Thôn Nam Hả, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Công ty TNHH xây dựng Sinh Lợi

Mã số thuế: 5701100717 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Số nhà 323, Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Lương Mông huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5701103115 - Người đại diện pháp luật: Đào Thúy Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Giảng A - Xã Lương Mông, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Thanh Lâm huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5701103122 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Thanh Sơn huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5701103147 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Nam Sơn

Mã số thuế: 5701103154 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Đạp Thanh huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5701103161 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bắc Xa - Đạp Thanh, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường mầm non Đồn Đạc huyện Ba Chẽ

Mã số thuế: 5701103186 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị May
Địa chỉ: Tân Tiến - Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đồn Đạc

Mã số thuế: 5701103193 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Tiến - Đồn Đạc, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh