Tìm kiếm
Có 130 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngân Sơn Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100100199-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Mẫn
Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGâN SơN BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-648 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mai Hoa Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0102291238-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANH Vũ TạI BắC KạN

Mã số thuế: 4600366733-003 - Người đại diện pháp luật: Lương Hải Vũ
Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700125347 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Ngự
Địa chỉ: Xã Vân Tùng, , Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mã số thuế: 4700125361 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Tố
Địa chỉ: Xã Vân Tùng, , Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Thượng ân

Mã số thuế: 4700125379 - Người đại diện pháp luật: Doanh Thiêm Huy
Địa chỉ: Thẳm ông, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Bằng Vân

Mã số thuế: 4700125386 - Người đại diện pháp luật: Nông Hồng Quảng
Địa chỉ: , Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Đức Vân

Mã số thuế: 4700125393 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Luận
Địa chỉ: Xã Đức Vân, , Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Vân Tùng

Mã số thuế: 4700125403 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vụ
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Thuần Mang

Mã số thuế: 4700125410 - Người đại diện pháp luật: Đào Việt Hưng
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Trung Hoà

Mã số thuế: 4700125467 - Người đại diện pháp luật: Nông Đức Thiện
Địa chỉ: Xã Trung Hoà, , Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Cốc Đán

Mã số thuế: 4700125474 - Người đại diện pháp luật: Đồng Quốc Sơn
Địa chỉ: Xã Cốc Đán, , Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

UBND xã Thượng Quan

Mã số thuế: 4700125499 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đinh Tùng
Địa chỉ: Cò Luồng, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lưu

Mã số thuế: 4700129260 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN ĐạT

Mã số thuế: 4700137127 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dũng
Địa chỉ: Xã Bằng Vân, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN LộC AN

Mã số thuế: 4700141638 - Người đại diện pháp luật: Vi Văn Lộc
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Công Ty TNHH Biên Thuỳ

Mã số thuế: 4700141652 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Nhất Giáp
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Phát

Mã số thuế: 4700142335 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngót
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BắC KạN - LâM TRườNG NGâN SơN

Mã số thuế: 4700143730-007 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phấn
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn