Tìm kiếm
Có 478 kết quả tìm kiếm
BAN QUảN Lý Dự áN NHIệT ĐIệN 2 - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-066 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam - Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp Quả

Mã số thuế: 0100150577-022 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Cảng Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Ban QLDA Điện lực dầu khí Vũng áng - Quảng Trạch

Mã số thuế: 0100681592-025 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hiến
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN VậN TảI MINH LOAN TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0105630143-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Quảng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU TRườNG THịNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0107862157-001 - Người đại diện pháp luật: a
Địa chỉ: Khu công nghiệp cửa ngõ phía Tây, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH DU LịCH THáM HIểM ĐạI DươNG - CôNG TY CP ADVENTURE OCEAN

Mã số thuế: 0315063814-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Nam Lãnh, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH THàNH ĐạT- NHà MáY CHế BIếN Gỗ DăM XUấT KHẩU QUảNG PHú

Mã số thuế: 2900491266-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Luận
Địa chỉ: Thôn Nam Lãnh, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CôNG TY CP THươNG MạI BảO ĐạT THàNH - CHI NHáNH NHà MáY CHế BIếN Gỗ NGUYêN LIệU QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2901889807-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Quang Lý Tại Quảng Bình

Mã số thuế: 3001650535-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Hưng, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HUY DUY

Mã số thuế: 3100159776 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Cương
Địa chỉ: Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tân An

Mã số thuế: 3100162560 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Long
Địa chỉ: T.Tân An, Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng thuận

Mã số thuế: 3100162659 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nô
Địa chỉ: Thôn Thuận Bài - Quảng thuận, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Liên Trường

Mã số thuế: 3100199112 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng trường, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Phù hoá

Mã số thuế: 3100199225 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phù hoá, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Quảng Tùng

Mã số thuế: 3100199232 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng tùng, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Quảng hợp

Mã số thuế: 3100199257 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng hợp, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Quảng Châu

Mã số thuế: 3100199264 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng châu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Quảng đông

Mã số thuế: 3100199296 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiền
Địa chỉ: Xã Quảng đông, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Ubnd Xã Quảng Thạch

Mã số thuế: 3100199306 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hải Vân
Địa chỉ: xã Quảng thạch, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

UBND xã Quảng Phương

Mã số thuế: 3100199313 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quảng phương, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình