Tìm kiếm
Có 1.125 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phủ Diễn

Mã số thuế: 0100150619-106 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN DIễN CHâU NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-839 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nguyên
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và du lịch Diễn Châu

Mã số thuế: 0101530652-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Toản
Địa chỉ: Khách sạn Đại Dương, xóm 10, xã Diễn Thành, , Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ G-GATE TạI DIễN CHâU

Mã số thuế: 0103343954-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Phương
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO Và TRANG TRí NộI THấT HOàNG GIA TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0104913886-002 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Mỹ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH DIễN CHâU, NGHệ A

Mã số thuế: 0104971045-009 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Đồng
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI VIệT PHáT TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0105624728-052 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Công
Địa chỉ: Xóm Sò, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

KHU SINH THáI MườNG THANH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MườNG THANH

Mã số thuế: 0106011932-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thìn
Địa chỉ: Xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

KHáCH SạN MườNG THANH DIễN CHâU - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MườNG THANH

Mã số thuế: 0106011932-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Gameon Việt Nam

Mã số thuế: 0106117583 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Kiên
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ANH Vũ TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0106706148-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyên Phúc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH Số 1 - CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO Và XâY DựNG TRUNG NGHĩA

Mã số thuế: 0106880629-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NGHĨA
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN TECCO Hà NộI

Mã số thuế: 0107864901 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đức
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ứNG DụNG NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VIệT NAM

Mã số thuế: 0107894014 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chính
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TOTAL VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0107901247-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lượng
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VIễN THôNG THắNG NHUNG

Mã số thuế: 0107930978 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BóNG ĐèN ĐIệN QUANG-TRUNG TâM PHâN PHốI Và BảO HàNH BắC TRUNG Bộ

Mã số thuế: 0300363808-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tố Nga
Địa chỉ: Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DONG LIN VI NA

Mã số thuế: 0309635929-001 - Người đại diện pháp luật: Kim Young Dal
Địa chỉ: Xóm Hồng Thịnh, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư NHâN Hà

Mã số thuế: 0314485355-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Mạnh Hùng
Địa chỉ: 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HảI GIANG HD TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0801226023-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Thị Lệ Quyên
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An