Tìm kiếm
Có 492 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN GIAO THủY NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-441 - Người đại diện pháp luật: Lương Quốc Toàn
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Đất - Nđ7

Mã số thuế: 0101075770-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thuận
Địa chỉ: Thị trấn Quất Lâm, Thị trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giống Mới - Trại Rau Giống New Seeds

Mã số thuế: 0102655171-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Đội 1 xóm Tân Phú, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CHI NHáNH NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN TRANG TRí NộI THấT Và XâY DựNG M2

Mã số thuế: 0104085738-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và DịCH Vụ CôNG NGHIệP TINH THầN VIệT - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0105564839-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Tổ dân phố Lâm Quý, Thị trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư LAM AN

Mã số thuế: 0105986710 - Người đại diện pháp luật: Lê Trường An
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Giao Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lam An

Mã số thuế: 0105986710-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Khang
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Giao Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH TECHLINE VIệT NAM

Mã số thuế: 0106529442 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quân
Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Xã Bình Hòa, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOA KIM NGâN

Mã số thuế: 0106872427 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thế
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DịCH Vụ LAN CHI- CHI NHáNH SIêU THị NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0107016612-008 - Người đại diện pháp luật: Jariya Chirathivat
Địa chỉ: Quốc lộ 37B, Xóm 14, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM PRO CUộC SốNG XANH

Mã số thuế: 0107566768-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Thơ
Địa chỉ: Khu 4A, Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và CôNG NGHệ TDM

Mã số thuế: 0107901487 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thế
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ TàI ĐịNH

Mã số thuế: 0107932855 - Người đại diện pháp luật: nguyễn văn thành
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VIếN THôNG PHạM ĐOàN GIA

Mã số thuế: 0107981838 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tình
Địa chỉ: Thôn Đắc Sở, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH KHAI SáNG TàI NăNG VIệT

Mã số thuế: 0108207560 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn An
Địa chỉ: Xóm 21, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ TPC VIệT NAM

Mã số thuế: 0108930603 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bình Hòa, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ĐứC TíN TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0201626541-003 - Người đại diện pháp luật: VŨ THỊ NGỌC HÀ
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH NICE POWER

Mã số thuế: 0202030977 - Người đại diện pháp luật: KUO CHING FU
Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP BạCH LONG

Mã số thuế: 0600000724 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nông Trường Bạch Long, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

Công Ty TNHH Xây Dựng Gia Lai Giao Thủy

Mã số thuế: 0600106897 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lai
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định