Tìm kiếm
Có 175 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐầU Tư ĐạI PHáT TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0310070374-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khiêm
Địa chỉ: Số 204, ấp 1, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐA NăNG HOàN CầU � NHà MáY DASACO

Mã số thuế: 0315130080-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ MẠNH HƯNG
Địa chỉ: Khu Nông Nghiệp ứng Dụng Công Nghệ Cao Hậu Giang, ấp 11, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TUấN ĐạT KIêN GIANG

Mã số thuế: 1702043461-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoại My
Địa chỉ: Số 43, ấp 6, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Kiếm

Mã số thuế: 1800211146 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Kiếm
Địa chỉ: ấp 2, xã Vĩnh Viễn,, , Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU THàNH CHIếN

Mã số thuế: 1800227989 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chiến
Địa chỉ: ấp 2, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU TRUNG TUYếN

Mã số thuế: 1800228125 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: ấp 01, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU VạN PHúC

Mã số thuế: 1800278736 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: ấp 11, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hồng Quân 3

Mã số thuế: 1800278768-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: ấp 4,thị trấn Long Mỹ, , Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

UBND Xã Lương Tâm

Mã số thuế: 1800329331 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hậu
Địa chỉ: , , Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHONG NGA

Mã số thuế: 1800390618 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phi
Địa chỉ: ấP 5, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC HưNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 1800503237-005 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Anh Đào
Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN CấP THOáT NướC - CôNG TRìNH Đô THị HậU GIANG - CHI NHáNH CấP THOáT NướC - CôNG TRìNH

Mã số thuế: 1800544868-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Giáp
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Thịnh Cường

Mã số thuế: 2200265021-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Trọng Hiếu
Địa chỉ: ấp 3, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN Võ MERCEREDI

Mã số thuế: 6300002104 - Người đại diện pháp luật: Võ Merceredi
Địa chỉ: ấp 6, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HOàNG âN

Mã số thuế: 6300004380 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Tư
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU MINH QUANG

Mã số thuế: 6300009004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Rết
Địa chỉ: ấp 4, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU TRUNG NGUYêN

Mã số thuế: 6300015569 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hến
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU MộNG NHư

Mã số thuế: 6300018023 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Mộng
Địa chỉ: ấp 3, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Trung Tâm Y Tế Huyện Long Mỹ

Mã số thuế: 6300021562 - Người đại diện pháp luật: Trần Phong Nhã
Địa chỉ: ấp 3, TT Vĩnh Viễn, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Hợp Tác Xã Xây Dựng Hưng Phát

Mã số thuế: 6300028536 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Diễm
Địa chỉ: ấp 9, xã Lương Tâm, , Huyện Long Mỹ, Hậu Giang