Tìm kiếm
Có 269 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRIệU PHONG QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-343 - Người đại diện pháp luật: Lê Tùng
Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Duẩn, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHíNH MINH.

Mã số thuế: 0309229620-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Bình
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Làng nghề, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bamboo Boat Tại Quảng Trị

Mã số thuế: 0312415017-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Hòa
Địa chỉ: 57 Lê Duẩn, Tiểu Khu 4, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY HòA THọ - NHà MáY MAY HòA THọ TRIệU PHONG.

Mã số thuế: 0400101556-020 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Phong
Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Đông ái Tử, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUảNG CáO - Tổ CHứC Sự KIệN LIêN LụC ĐịA TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0400555045-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Hùng
Địa chỉ: Số 353 Lê Duẩn, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TRườNG THịNH TạI TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 3100195171-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Ngọc
Địa chỉ: Km 763+800, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thành Minh

Mã số thuế: 3200084588 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Thành
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu An

Mã số thuế: 3200097717 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Cộng Hòa
Địa chỉ: Triệu Phong, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Thuận

Mã số thuế: 3200097724 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Dương Lệ Văn, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Hòa

Mã số thuế: 3200097731 - Người đại diện pháp luật: Phan Bá Định
Địa chỉ: An Lông Triệu Hòa, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Long

Mã số thuế: 3200097749 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang
Địa chỉ: Xã Triệu long, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Độ

Mã số thuế: 3200097756 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chợn Hòa
Địa chỉ: Thôn An Gia, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND xã Triệu Vân

Mã số thuế: 3200097763 - Người đại diện pháp luật: Trần Bình Huỳnh
Địa chỉ: Triệu Phong, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Trung

Mã số thuế: 3200097770 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Dĩnh
Địa chỉ: Triệu Trung, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Trạch

Mã số thuế: 3200097788 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Mẫn
Địa chỉ: Linh An triệu Trạch, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Thành

Mã số thuế: 3200097795 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: Thôn An Thiên Xã triệu thành, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Sơn

Mã số thuế: 3200097932 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vãn
Địa chỉ: Triệu Sơn, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Tài

Mã số thuế: 3200097971 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Tố Quyên
Địa chỉ: Xã Triệu Tài, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu ái

Mã số thuế: 3200097996 - Người đại diện pháp luật: Đặng Sỹ Dũng
Địa chỉ: ái Tử, Xã Triệu ái, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

UBND Xã Triệu Giang

Mã số thuế: 3200098037 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Hùng
Địa chỉ: Trà Liên Tây Triệu Giang, , Huyện Triệu Phong, Quảng Trị