Tìm kiếm
Có 373 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN Kỳ TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-844 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH KKGM VIệT NAM

Mã số thuế: 0107479466 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ
Địa chỉ: Xóm Kẻ Nang, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH ươM MầM TàI NăNG EFK VIệT NAM

Mã số thuế: 0107917568 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Thân
Địa chỉ: xóm đồng tâm, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT THU KIM

Mã số thuế: 0108039965 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kim Thu
Địa chỉ: xóm 7, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH SáO TRúC MãO MèO CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0108047518-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN MÃO
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH SBLOCKCHAIN BIFV

Mã số thuế: 0108375519 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thế Phùng
Địa chỉ: xóm 7, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUảN Lý NAM Hà

Mã số thuế: 0108393317 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Thân
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Hệ THốNG THIêN PHướC

Mã số thuế: 0108682245 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI QUốC Tế ĐạI CáT

Mã số thuế: 0108907682 - Người đại diện pháp luật: Võ Bá Công
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH TYS SHOPPING

Mã số thuế: 0108918236 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Phong
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN TàI NGUYêN THáI CựC

Mã số thuế: 0500597722 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hải
Địa chỉ: xã nghĩa hoàn, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHâN LựC QUảNG PHáT

Mã số thuế: 2301108610 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Vượng
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Phúc Sự

Mã số thuế: 2900275628 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Phúc
Địa chỉ: Xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, , Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Mai Lương

Mã số thuế: 2900279502 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Duy Lương
Địa chỉ: Nhà ông Lương, xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH MINH THơM

Mã số thuế: 2900280441 - Người đại diện pháp luật: Biện Trọng Minh
Địa chỉ: Nhà ông Biện Trọng Minh, khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bảy Nhung

Mã số thuế: 2900281741 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Xóm 4 xã Nghĩa Dũng, , Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG SôNG CON

Mã số thuế: 2900324917 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Hoan
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Ban quản lý rừng phòng hộ Tân kỳ

Mã số thuế: 2900326047 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: k6 - Thị trấn tân kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Công ty TNHH Lan Hồng

Mã số thuế: 2900328414 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hồng
Địa chỉ: Nhà ông Hồng Khối 6 - Thị trấn Tân kỳ, , Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH KIềU PHươNG

Mã số thuế: 2900328485 - Người đại diện pháp luật: Tô Anh Phương
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An