Tìm kiếm
Có 515 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN BìNH BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-552 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Chi Nhánh Yên Bái

Mã số thuế: 0100776445-030 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG NGHIệP - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0101159847-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Yến
Địa chỉ: Thôn Khe Gầy, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XI MăNG MIềN BắC TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0102147298-001 - Người đại diện pháp luật: Mỵ Duy Bình
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

NHà MáY GạCH YêN BìNH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU CHịU LửA Và XâY LắP ĐIệN VIệT - TRUNG

Mã số thuế: 0102925300-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Huy Hoàng
Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGOạI THươNG ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0105868890-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Khánh
Địa chỉ: Tố dân phố 4, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH YêN BáI - CôNG TY TNHH MáY CôNG TRìNH VIệT BắC

Mã số thuế: 0106833530-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đình Nhật
Địa chỉ: tổ 2, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0106933743-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH Và PHáT TRIểN DịCH Vụ SơN Hà MIềN BắC - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 0107863062-007 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HUY HOàNG PHáT VN TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0107906894-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI DầU KHí PHúC LINH

Mã số thuế: 0108195837-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phú
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NETMA TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0108232768-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thi
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BảO MINH TạI YêN BáI (TRANG TRạI XANH)

Mã số thuế: 0304182400-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Phẳng
Địa chỉ: Thôn 1, xã Đại Đồng, , Huyện Yên Bình, Yên Bái

Địa điểm kinh doanh số 36 tại tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 0313617136-366 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Số nhà 589, đường Đại Đồng, tổ 9, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH WOOD INDUSTRY YêN BáI

Mã số thuế: 2300947980-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đãng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Chi Nhánh Xây Dựng Giao Thông Licogi 14.8 Thuộc Công Ty Cổ Phần Licogi 14

Mã số thuế: 2600106234-009 - Người đại diện pháp luật: Hà Minh Tiến
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BảO TIếN - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 2600406622-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Tổ 14A, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY TNHH SAVI - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 2700546616-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Tuyết
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HIệP PHú TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 5000197820-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Chi cục Dự trữ nhà nước Yên Bái

Mã số thuế: 5000780408-002 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Cường
Địa chỉ: Hợp Thịnh, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Yên Bái