Tìm kiếm
Có 62 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGUYêN BìNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-591 - Người đại diện pháp luật: Nông Ngọc Chiến
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI TRườNG THịNH - CHI NHáNH CAO BằNG

Mã số thuế: 2300298415-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuân
Địa chỉ: Thôn Cảm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN HùNG HằNG

Mã số thuế: 4800100829 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Hạnh

Mã số thuế: 4800100868 - Người đại diện pháp luật: Lê Quý Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Chi cục thuế Nguyên bình

Mã số thuế: 4800130573-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên bình, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG MIềN TâY

Mã số thuế: 4800153700 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Ngọc
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NăNG LượNG ĐôNG BắC

Mã số thuế: 4800154366 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Chương
Địa chỉ: Xóm Nà Ngần, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HTX Môi trường-Đô thị Nguyên Bình

Mã số thuế: 4800156740 - Người đại diện pháp luật: Nông Trương Đồng
Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Nguyên Bình, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HTX Sơn Đông

Mã số thuế: 4800160433 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Việt
Địa chỉ: Khu Tây Thị trấn Tĩnh túc, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN LựC

Mã số thuế: 4800162543 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 688

Mã số thuế: 4800162582 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Quyền
Địa chỉ: Xóm Nà Gọn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG HOàNG LộC

Mã số thuế: 4800164357 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương
Địa chỉ: Xóm Vũ Ngược, Xã Vũ Minh, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Hợp tác xã Trường Thịnh

Mã số thuế: 4800164519 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vĩnh
Địa chỉ: Nà Bao - Lang Môn, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Hợp tác xã dịch vụ - xây dựng Thành Công

Mã số thuế: 4800165456 - Người đại diện pháp luật: Phan Quang Huy
Địa chỉ: Xóm Phia Đén - Xã Thành Công, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TNHH HOàNG CHIếN

Mã số thuế: 4800167252 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Kiên Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Thái Học

Mã số thuế: 4800178134 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân xã Thái Học, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Triệu Nguyên

Mã số thuế: 4800178141 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pác tháy, Triệu Nguyên, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Mai Long

Mã số thuế: 4800180623 - Người đại diện pháp luật: Ma Thị Dung
Địa chỉ: Xóm nà Lầm xã Mai Long, , Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG 868

Mã số thuế: 4800220280 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoán
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Hà Bộ - TạI NGUYêN BìNH

Mã số thuế: 4800295173-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoàng
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng