Tìm kiếm
Có 355 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐăK GLONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-325 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Thân
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí ĐạI LONG TạI ĐăK NôNG

Mã số thuế: 0106331900-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Thục
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CHI NHáNH 3 - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT THIêN VIệT

Mã số thuế: 0106877746-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Thục
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP - SảN XUấT - THươNG MạI DịCH Vụ HàO QUANG

Mã số thuế: 0301532583 - Người đại diện pháp luật: Hà Hùng Thắng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hào Quang

Mã số thuế: 0301532583-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Khánh Hòa
Địa chỉ: Tiểu khu 1766-1770, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BIểN XANH

Mã số thuế: 0303580014-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Vinh Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Thông

Mã số thuế: 0305620819-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Khê, , Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0312428305-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

TRANG TRạI THIêN NHIêN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ YếN NGọC

Mã số thuế: 0312787872-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Triệu Linh
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ ANH DUY

Mã số thuế: 3501371787 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Toại
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Xí Nghiệp Lâm Nghiệp Đắk Nông - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Mai

Mã số thuế: 3600260196-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Chung
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vi Thảo Linh

Mã số thuế: 3602195841-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thảo
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP VELMAR - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 3602958772-004 - Người đại diện pháp luật: CHEONG YEW HOONG
Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐỉNH NGHệ

Mã số thuế: 3700669465 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khanh
Địa chỉ: Khoảnh 9, tiểu khu 1659, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY TNHH NHIêN LIệU XăNG DầU TâY NGUYêN - CửA HàNG XăNG DầU Số 48

Mã số thuế: 3801120657-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI CườNG THắNG

Mã số thuế: 4600356326-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Tà Đùng

Mã số thuế: 6000148014 - Người đại diện pháp luật: Khương Thanh Long
Địa chỉ: Thôn 3 - Đăk Som, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP QUảNG SơN

Mã số thuế: 6000148286 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đắk Măng

Mã số thuế: 6000148705 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiếu
Địa chỉ: Thôn 2 xã Đắk Som, , Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Xí Nghiệp Lâm Nghiệp Quảng Khê

Mã số thuế: 6000234954-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Quát
Địa chỉ: Thôn 4 - Quảng Khê, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông