Tìm kiếm
Có 300 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN YêN SơN TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-532 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tưởng
Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP AN BìNH

Mã số thuế: 0101656140 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Minh Lợi, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0105029292-017 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Khâm
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Đầu Tư C&D Việt Nam Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0106305065-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đình Chinh
Địa chỉ: Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậT Tư NôNG SảN TRầN Vũ TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0106660831-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Lảm Lượng, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT ANH - VăN PHòNG ĐạI DIệN TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0107637063-006 - Người đại diện pháp luật: Ngọ Đức Sỹ
Địa chỉ: Thôn Chanh 1, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH CUNG ứNG Và DịCH Vụ GIA NGUYễN - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0107955066-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Dương Liễu
Địa chỉ: Xóm Tân Biên 2, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG DượC BA THầN TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0108656830-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Thái
Địa chỉ: Thôn Gà Luộc, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TâÊP Đoàn Xây Dựng Và Du Lịch Bình Minh - Nhà Máy Thủy Điện Yên Sơn

Mã số thuế: 0500442020-007 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Minh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quí Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH TàI CHíNH VPB - CHI NHáNH 2

Mã số thuế: 0801184581-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hà
Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm 4, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DU LịCH CUNG ứNG LAO ĐộNG TOàN CầU - VăN PHòNG ĐạI DIệN

Mã số thuế: 2600388613-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Trang
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU MINH PHáT - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 2600953079-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Xóm Bình Ca, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY AJINOMOTO VIệT NAM TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 3600244645-038 - Người đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐăNG KIểM BắC KạN TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 4700124826-003 - Người đại diện pháp luật: VŨ ĐÌNH HÀO
Địa chỉ: Thôn Lảm Lượng, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Cơ KHí CHíNH XáC 29

Mã số thuế: 5000127710 - Người đại diện pháp luật: Phan Dương Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP YêN SơN

Mã số thuế: 5000128619 - Người đại diện pháp luật: Hà Mạnh Phong
Địa chỉ: Xóm Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Bệnh Viện Suối Khoáng Mỹ Lâm

Mã số thuế: 5000138864 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ., , Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN LâM NGHIệP NGUYễN VăN TRỗI

Mã số thuế: 5000155997 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Xóm Dân Chủ, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Hạt quản lý giao thông Yên sơn

Mã số thuế: 5000183031 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An tường,, , Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn

Mã số thuế: 5000186674 - Người đại diện pháp luật: Trần Xí Nghiệp
Địa chỉ: Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang