Tìm kiếm
Có 499 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH Hà HảI DươNG

Mã số thuế: 0100686174-120 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiến
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ á Châu

Mã số thuế: 0101389921-002 - Người đại diện pháp luật: Tiêu Hà Phương
Địa chỉ: Thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG QUốC Tế KIM.Q TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0102139000-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Kỳ Tây, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại & May Nhân Hoà

Mã số thuế: 0105103411-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Kiểm
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI PHú Đô TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0106235876-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Huy
Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dmv Hải Ninh Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0106317818-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thi
Địa chỉ: Số nhà 48, Đường 190B, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU HOàNG ANH TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0107296046-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN AH - CHI NHáNH THANH Hà

Mã số thuế: 0107336612-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN HỮU
Địa chỉ: Đội 14, thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU SK Hà NộI - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0107484152-001 - Người đại diện pháp luật: Đăng Hữu Sơn
Địa chỉ: Xóm Mới, Cầu Lai, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ NGUYêN NGọC

Mã số thuế: 0107552966 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chín
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY TNHH MáY NHựA VIệT ĐàI

Mã số thuế: 0107972343 - Người đại diện pháp luật: Phan Quốc Viên
Địa chỉ: Xóm 6, thôn Xuân áng, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN AMEII VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0108400885-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGUYễN GIA

Mã số thuế: 0200851713-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XăNG DầU TRUNG ĐôNG TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0201743502-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hiếu
Địa chỉ: Thôn Thiệu Trang, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HIếU HIềN TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0201749286-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THẢO
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI & DịCH Vụ VIệT PHáT CSL TOàN CầU - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0202023440-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: (Tại nhà ông Phạm Duy Hưng) Đường 390A Thôn Phúc Giới, Xã Thanh Quang, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Đê Kè Thanh An

Mã số thuế: 0800003835 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Chủ
Địa chỉ: Thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN LạC HồNG

Mã số thuế: 0800016802 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bùi Tú
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN Xí NGHIệP Tư DOANH VậN TảI HồNG LạC

Mã số thuế: 0800127238 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bùi Hòa
Địa chỉ: Thôn Đại Điền- xã Hồng Lạc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

CôNG TY TNHH Vũ VIệT HưNG

Mã số thuế: 0800127301 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Khánh
Địa chỉ: Bến Hồng Lạc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Hải Dương