Tìm kiếm
Có 106 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ - NHà MáY SắT XốP BắC KạN

Mã số thuế: 0100100336-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Quân
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ MớI BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-651 - Người đại diện pháp luật: Nông Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Mố, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BLUE ROSE VIệT NAM TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0107969527-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Hải
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP TN SX Và XK THầN TàI

Mã số thuế: 2802389680 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quyên
Địa chỉ: Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HồNG NGọC

Mã số thuế: 4101159636-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP BắC SôNG CầU THáI NGUYêN TạI BắC KạN

Mã số thuế: 4600259442-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệu
Địa chỉ: Thôn Đồng Luông, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bê Tông Anh Đức Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4600368402-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Lý Khắc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY CPTM & PT NềN MóNG Hồ BắC BắC KạN

Mã số thuế: 4600376636-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Sinh
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Phú Đô

Mã số thuế: 4600451315-001 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Bản Nhuần, xã Quảng Chu, , Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Quốc Hùng Tại Chợ Mới

Mã số thuế: 4601123814-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hùng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH KIM AN AN

Mã số thuế: 4601132544 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phong
Địa chỉ: Lô B1, khu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diệp Kim Long

Mã số thuế: 4601219971-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Bản Quất, Xã Như Cố, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CHợ MớI BắC KạN - CôNG TY Cổ PHầN Hà NINH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601301129-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thịnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Luông, Xã Quảng Chu, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT ăN CôNG NGHIệP THANH BìNH

Mã số thuế: 4601347814 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thế Hùng
Địa chỉ: Thôn Cốc Po, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT ăN CôNG NGHIệP THANH BìNH

Mã số thuế: 4601347814-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thế Định
Địa chỉ: Thôn Cốc Po, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Sơn

Mã số thuế: 4700116102 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Chợ Tinh 1, Xã Yên Hân, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Vĩnh

Mã số thuế: 4700134542 - Người đại diện pháp luật: Ngô Bá Ngoan
Địa chỉ: Phố 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH HOàNG Hà

Mã số thuế: 4700138561 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiếm
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN HUấN HOà

Mã số thuế: 4700140899 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Hoà
Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TâN SơN

Mã số thuế: 4700143177 - Người đại diện pháp luật: An Văn Hanh
Địa chỉ: Thôn Nặm Dất, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn