Tìm kiếm
Có 1.507 kết quả tìm kiếm
VIETTEL ĐắK NôNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-056 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100111948-162 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tình
Địa chỉ: Số 78, đường Trương Định, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100112437-185 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Minh Thành
Địa chỉ: Số 74, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100150619-075 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-016 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Quế
Địa chỉ: Số 35,Đường 23/3,Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố GIA NGHĩA ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-360 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 49, đường Trương Định, Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

MOBIFONE TỉNH ĐắK NôNG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 7 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-115 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 10, Đường 3/2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông

Mã số thuế: 0100695387-065 - Người đại diện pháp luật: Trần Mốt
Địa chỉ: Số 10, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Văn Phòng Đại Diện Đắk Nông - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vạn Xuân

Mã số thuế: 0101126721-004 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Hiển
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Công ty Bảo Việt Đăk Nông

Mã số thuế: 0101527385-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Số 823 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SOLAVINA TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0101612880-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Tổ 2, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL ĐắK NôNG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 01, đường 3/2, tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL ĐắK NôNG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-031 - Người đại diện pháp luật: Lương Thanh Mạnh
Địa chỉ: 308 Tôn Đức Thắng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIETTEL TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0104831030-046 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Dung
Địa chỉ: Số 155B, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM TạI TỉNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0106181807-168 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: 874 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Hệ THốNG GIáO DụC QUốC Tế AKI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0106865839-010 - Người đại diện pháp luật: ĐINH THANH TRÀ
Địa chỉ: Số 176 Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 8, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

TRUNG TâM KINH DOANH VNPT - ĐắK NôNG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY DịCH Vụ VIễN THôNG

Mã số thuế: 0106869738-037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Nguyên Hùng
Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI QUốC Tế HUY HOàNG FUJI

Mã số thuế: 0108183729-001 - Người đại diện pháp luật: CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG FUJI
Địa chỉ: Số 154, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐăK NôNG - CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI DịCH Vụ VINPRO

Mã số thuế: 0108203728-040 - Người đại diện pháp luật: CHU THỊ PHAN ANH
Địa chỉ: 31 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

ĐịA ĐIểM KINH DOANH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH THờI TRANG ELISE

Mã số thuế: 0108393204-056 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sáng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông