Tìm kiếm
Có 91 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Lý SơN QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-319 - Người đại diện pháp luật: Võ Phú Tài
Địa chỉ: Thôn Đông, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ ECOWORLD VIệT NAM TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0108738850-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Dũng
Địa chỉ: Đội 8, thôn Tây, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XâY DựNG ĐA LộC - NHà MáY Xử Lý RáC Lý SơN

Mã số thuế: 0302159420-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Thôn Đông, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC AN DI

Mã số thuế: 4001106398-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phùng
Địa chỉ: Thôn Tây, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP TấN TàI

Mã số thuế: 4300218981 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phát
Địa chỉ: Thôn Đông An Hải, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN Xí NGHIệP THàNH ĐạT

Mã số thuế: 4300219142 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH KHảI HOàN

Mã số thuế: 4300303179 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quang Võ
Địa chỉ: Thôn Tây, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Chi Cục Thuế Huyện Lý Sơn

Mã số thuế: 4300318785-003 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Công Ty CP Lê Gia

Mã số thuế: 4300342788 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Tráng
Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 4300367013 - Người đại diện pháp luật: Dương Hồng Hưởng
Địa chỉ: Thôn Tây An Hải, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Trường Trung Học Phổ Thông Lý Sơn

Mã số thuế: 4300476125 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Long
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm Non Bán Công An Vĩnh

Mã số thuế: 4300484944 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Ngọc Thắm
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI HồNG DANH

Mã số thuế: 4300486740 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Danh
Địa chỉ: Đội 8, thôn Tây An Hải, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DịCH Vụ THươNG MạI QUYếT THắNG

Mã số thuế: 4300505030 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị út
Địa chỉ: Thôn Tây, An Hải, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ VậN TảI BIểN ĐôNG

Mã số thuế: 4300505087 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Xem
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ BếN XE CHíN NGHĩA - CHI NHáNH Lý SơN

Mã số thuế: 4300579949-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyên Thị Triệu
Địa chỉ: Thôn Tây, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN Lý SơN

Mã số thuế: 4300688401 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hội
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRUNG TâM NGHIêN CứU Và BảO TồN DI SảN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐOàN áNH DươNG

Mã số thuế: 4300698230-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Mạnh Trinh
Địa chỉ: Thôn Bắc, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU NHIêN PHườNG

Mã số thuế: 4300699996 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhiên
Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DANAGREEN

Mã số thuế: 4300713513 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan
Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, , Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi