Tìm kiếm
Có 6.376 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ - Vinacomin Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0100101072-037 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Hùng
Địa chỉ: ấp 3, , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN-TRUNG TâM XUấT NHậP KHẩU VINACAFE

Mã số thuế: 0100101509-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn KiêÊP
Địa chỉ: Lô F5, đường N5 và D3, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà - Xí Nghiệp Xuất Nhập Khẩu I

Mã số thuế: 0100102830-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Hải Long
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Ba Đình, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BIOMIN VIệT NAM TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100113889-002 - Người đại diện pháp luật: NGÔ TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Số 6 VSIP II-A đường số 20, khu công nghiệp Việt Nam-Singapo, Phường Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TâN PHướC KHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-948 - Người đại diện pháp luật: Ninh Nguyễn Hồng Nhung
Địa chỉ: Số 19A, DH 403, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã TâN UYêN BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-950 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Liên Hương
Địa chỉ: 061C, đường ĐT747, Khu phố 3, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ ĐáNH BóNG KIM LOạI LEKA

Mã số thuế: 0107316253-001 - Người đại diện pháp luật: Phùng Đăng Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 24, khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VICO TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0200270081-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hạnh
Địa chỉ: Số 19 VSIP II-A, Đường số 26, Khu công nghiệp Việt Nam - Sin, Phường Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY TNHH MTV KHáNH AN AN

Mã số thuế: 0300308726 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Lan
Địa chỉ: Thửa đất 1111, Tờ bản đồ số 8, Khu phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GạCH NGóI ĐồNG NAI - NHà MáY GạCH NGóI VIệT ĐứC.

Mã số thuế: 0300397028-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: Thửa đất số 155, Đường ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Hữu Nghị - Trạm Xăng Dầu Tân Lương

Mã số thuế: 0300452670-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Số 19/4, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM TRUNG ươNG VIDIPHA BìNH DươNG

Mã số thuế: 0300470246-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Bửu Trương
Địa chỉ: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH E.LAND VIệT NAM

Mã số thuế: 0300808912-001 - Người đại diện pháp luật: Kim Jung Heon
Địa chỉ: Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 37, đường ĐT 747B, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Soam Vina

Mã số thuế: 0300848351-001 - Người đại diện pháp luật: Baek Suck Gy
Địa chỉ: Thị Trấn Tân Phước Khánh, , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THIếT Kế Số 1.

Mã số thuế: 0301248798-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương Huy
Địa chỉ: Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 11, đường ĐH 423, tổ 3, khu ph, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhật Anh

Mã số thuế: 0301424644-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Tú Anh
Địa chỉ: Thửa đất 358, Tờ bản đồ 34, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT THươNG MạI NGọC THàNH

Mã số thuế: 0301436311 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thửa đất số 81, Tờ bản đồ số 51, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Ngọc Thành Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0301436311-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thành
Địa chỉ: Thửa đất số 81, Tờ bản đồ số 51, Khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN UNIBEN

Mã số thuế: 0301442989 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 32 VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam - Sing, Phường Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN UNIBEN TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0301442989-008 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 32 VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam - Sing, Phường Vĩnh Tân , Thị xã Tân Uyên, Bình Dương