Tìm kiếm
Có 242 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN M� ĐRắK ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-457 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hải Thi
Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Tất Thành, tổ 11, Thị trấn M-Đrắk, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Tam Phát Chi Nhánh Đắk Lắk

Mã số thuế: 0101360489-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ngọc
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp MĐrắk, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH HưởNG TOàN LộC

Mã số thuế: 2600962274 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Quang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí VũNG TàU TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 3501740836-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Nghĩa
Địa chỉ: quốc lộ 26, thôn 4, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CHI NHáNH ĐắK LắK - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP BìNH PHướC

Mã số thuế: 3800100760-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Phong Vân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã KRông á, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhân Đạt

Mã số thuế: 4200623390-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Khắc Minh
Địa chỉ: Thôn Đắk Phú, Xã Cư Prao, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Và Dịch Vụ Ha Ta Co - Chi Nhánh Đắk Lắk

Mã số thuế: 4400370436-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Trung Tín
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea M- Doal, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Văn phòng Điều hành Tư vấn giám sát DINVAI CONSTRUCCIONES S.A.Trường Sơn Đông

Mã số thuế: 5900453192 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quốc lộ 26, thôn 3, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG 20

Mã số thuế: 6000105733 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Cư M-ta, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

HTX KD Dịch Vụ Điện-Nước Huyện MaĐrăk

Mã số thuế: 6000105807 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 11 - thị trấn MaĐrăk, Thị trấn M-Đrắk, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Sơn

Mã số thuế: 6000105846 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn M-Đrắk, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THANH SơN TạI HUYệN MĐRắK

Mã số thuế: 6000105846-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn M-Đrắk, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP M'ĐRắK

Mã số thuế: 6000173885 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hải
Địa chỉ: Km 87 Quốc lộ 26, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê 715A

Mã số thuế: 6000174504 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Minh
Địa chỉ: Thôn 18 - Xã EARiêng, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê 715B

Mã số thuế: 6000175307 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea H-MLay, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê 715C

Mã số thuế: 6000175392 - Người đại diện pháp luật: Cao Xuân Tứ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea M- Doal, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Mê KôNG

Mã số thuế: 6000235563 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyệt Phương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea M- Doal, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

Huyện M'Drắk-Chi cục Thuế Khu vực Ea Kar-M'Drắk

Mã số thuế: 6000244180-018 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Madrak, , Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

DNTN Trung Sơn

Mã số thuế: 6000273664 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn
Địa chỉ: Ea Riêng Thị Trấn MĐrăk, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH SANH CHIếN

Mã số thuế: 6000382159 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Chiến
Địa chỉ: Km89 - Quốc lộ 26, Thị trấn M-Đrắk, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk