Tìm kiếm
Có 795 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Mimeco Hà Nam

Mã số thuế: 0100102580-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Liên An
Địa chỉ: , Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG Và MôI TRườNG VICEM TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0100106352-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Đa
Địa chỉ: La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Licogi12 - Xí Nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hà Nam

Mã số thuế: 0100106433-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Xuân Tứ
Địa chỉ: Tiều khu La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH LIêM Hà NAM II

Mã số thuế: 0100686174-707 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Hải
Địa chỉ: Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SôNG Đà - VIệT ĐứC

Mã số thuế: 0101437389-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáu
Địa chỉ: Núi Bà Đầm, thung Vọng Cấm, thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 12 - Hà NAM

Mã số thuế: 0101446753-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Bắc
Địa chỉ: Núi ông Cụ, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BMV

Mã số thuế: 0101617462 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực
Địa chỉ: Thôn Nhất, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN DâN SINH

Mã số thuế: 0101745538 - Người đại diện pháp luật: Mẫn Đức Giang
Địa chỉ: Thôn An Khoái, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG GIAO THôNG LONG NGUYệT - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0101747694-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH NGHIêN CứU Và PHáT TRIểN ứNG DụNG CôNG NGHệ BáCH KHOA

Mã số thuế: 0101874205 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thuý Vân
Địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG Và DịCH Vụ ĐA PHươNG TIệN VIETNET

Mã số thuế: 0102613206 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Thôn Tri Ngôn, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH VIễN THôNG AP

Mã số thuế: 0103202551 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Kiểm
Địa chỉ: Thôn Tri Ngôn, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Mỹ PHẩM CHC

Mã số thuế: 0103575916 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thành
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kiện Khê 1, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN VINATRO TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0104185764-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phong
Địa chỉ: Khu Đồng Trại, thôn ô Cách, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG MINH ANH

Mã số thuế: 0104395560 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn Nham Kênh, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MáY VIệT NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0104498100-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN SAM Hà NộI

Mã số thuế: 0104615054 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Tri Ngôn, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PLYWOOD SUNSHINE TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0104810337-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tâm
Địa chỉ: Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 1, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN CáT XANH Hà NAM

Mã số thuế: 0105012517 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Trung Phước
Địa chỉ: Thôn Nam Công, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH Số 9

Mã số thuế: 0105167630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lợi
Địa chỉ: Thôn Sọng Thượng, Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam