Tìm kiếm
Có 4.750 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Nghĩa Bình

Mã số thuế: 0100105052-009 - Người đại diện pháp luật: Cao Minh Hỷ
Địa chỉ: Ga Quảng Ngãi, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

TRUNG TâM THí NGHIệM Và KIểM ĐịNH XâY DựNG QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100107123-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đại
Địa chỉ: Số: 02 - Trương Quang Giao, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100108656-028 - Người đại diện pháp luật: Võ Quang Bình
Địa chỉ: Số 141/26 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

VIETTEL QUảNG NGãI - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-046 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thương
Địa chỉ: Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Công Ty Bảo Hiểm Pjico Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100110768-021 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 168- Trương Định, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Trung tâm Phát hành sách Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111289-004 - Người đại diện pháp luật: võ đáng
Địa chỉ: 534 Quang Trung, , Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111715-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 56 - Phạm Văn Đồng, , Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100111948-023 - Người đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: 97 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100112437-030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy Kiều
Địa chỉ: Số 345 Hùng vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100150619-055 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phước
Địa chỉ: Số: 56-Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100230800-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Doanh
Địa chỉ: Số 26 Lê Thánh Tôn (Nhà ở số PG1-01 và PG1-02), Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100233488-014 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoài Phong
Địa chỉ: Số: 289 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0100283873-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Nhà khách T50, Số 168 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Hà THàNH � TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100363582-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quỳnh Anh
Địa chỉ: Mỹ Khê, Xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ ĐôNG á TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100530378-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Kim Tùng
Địa chỉ: Số 179 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

BAN QUảN Lý Dự áN NHà MáY LọC DầU DUNG QUấT

Mã số thuế: 0100681592-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Giang
Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-092 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Công
Địa chỉ: 194 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-322 - Người đại diện pháp luật: Lê Tấn Hà
Địa chỉ: Số 47, đường Đại lộ Hùng Vương, tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SơN TịNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-327 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 2, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

MOBIFONE TỉNH QUảNG NGãI - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 3 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MO

Mã số thuế: 0100686209-081 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Trọng
Địa chỉ: 22 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi