Tìm kiếm
Có 484 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN Tư NGHĩA QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-329 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Nghĩa
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH QUảNG NGãI - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TổNG HợP VIệT MY

Mã số thuế: 0302859750-026 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hòa Thu Thủy
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH QUảNG NGãI - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG ĐôNG NAM

Mã số thuế: 0309589327-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC Và DạY NGHề 3T - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0311886366-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thái Hân
Địa chỉ: Thôn Nam Phước, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH QUảNG NGãI - CôNG TY TNHH GIá TốT NHấT

Mã số thuế: 0312315421-027 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY CP ứNG DụNG CôNG NGHệ XANH VIệT NAM - CHI NHáNH NAM MIềN TRUNG

Mã số thuế: 3001678749-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Tình
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY AJINOMOTO VIệT NAM TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3600244645-048 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: Tổ dân phố 01, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TOàN Mỹ MIềN TRUNG TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4000331827-007 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Sáng
Địa chỉ: Thôn La Hà, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CâY CảNH HOàNG HưNG TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4201571385-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM-DV HữU CườNG

Mã số thuế: 4300147138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Một
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN BàU GIANG - CâY XOàI

Mã số thuế: 4300182728 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Mận
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khối 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH HUY

Mã số thuế: 4300187116 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Sự
Địa chỉ: Thôn An Hòa Bắc., Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP TN THươNG MạI XâY DựNG HồNG NGA

Mã số thuế: 4300187966 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Tài
Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, , Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và SảN XUấT CôNG NGHIệP ĐIệN AN

Mã số thuế: 4300188046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Điện An, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Nghiệp Trà Tân Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300196015 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU Và THươNG MạI HùNG MậN

Mã số thuế: 4300216695 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mận
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Thương Mại - Vận Tải Đại Thành

Mã số thuế: 4300216776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Khối I, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THIêN BúT QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300217508 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Dũng
Địa chỉ: Khối I, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN Gỗ Tư NGHĩA

Mã số thuế: 4300217561 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Diệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Hợp Tác Xã Công Nghiệp Xây Dựng Minh Phương

Mã số thuế: 4300217603 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Năng Tây xã Nghĩa Phương, , Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi