Tìm kiếm
Có 487 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN KHOáNG SảN á CườNG

Mã số thuế: 0100511368 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuý Hạnh
Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN KHOáNG SảN á CườNG TạI BắC GIANG

Mã số thuế: 0100511368-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: thôn Gốc Gạo, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP TậP ĐOàN KHOáNG SảN á CườNG - Mỏ THAN ĐồNG TàN

Mã số thuế: 0100511368-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Lái, Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SơN ĐộNG BắC GIANG II

Mã số thuế: 0100686174-652 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưởng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ NôNG THôN

Mã số thuế: 0100778890-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quân
Địa chỉ: Đồng Chòi, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TRườNG SơN

Mã số thuế: 0102753316 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY NHIệT ĐIệN SơN ĐộNG � TKV � CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC TKV - CTCP

Mã số thuế: 0104297034-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thực
Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG - CôNG TY Cổ PHầN SOLAINVEST

Mã số thuế: 0104362075-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Duyệt
Địa chỉ: Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUYếT ANH 29

Mã số thuế: 0105302791 - Người đại diện pháp luật: VŨ QUANG HƯNG
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Thanh, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THàNH THU

Mã số thuế: 0106838994 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM & DV VậT LIệU XâY DựNG DUY HưNG

Mã số thuế: 0106934352 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn Thượng 1, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG MINH LâN

Mã số thuế: 0107493206 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lân
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VIệT TRườNG INCO

Mã số thuế: 0107549191 - Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Sơn
Địa chỉ: Thôn Lốt, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH TạI TỉNH BắC GIANG-CôNG TY TNHH SảN XUấT ĐồNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0108096995-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế HưNG PHướC

Mã số thuế: 0108732351-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Chi Nhánh Xí Nghiệp Đồ Gỗ Mạnh Dũng

Mã số thuế: 2300103987-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP VIệT LONG

Mã số thuế: 2300735545 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Việt
Địa chỉ: Thôn Lốt, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TM& DV TổNG HợP BảO LONG BG

Mã số thuế: 2300850812 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Vẻ
Địa chỉ: Thôn Thượng 2, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KINH BắC GIA Vũ

Mã số thuế: 2300900774 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Hạ 02, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

Mã số thuế: 2400122278 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Chiến
Địa chỉ: Khu I Thị trấn An Châu, , Huyện Sơn Động, Bắc Giang