Tìm kiếm
Có 23 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Thu Công

Mã số thuế: 4800117526-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Số Pan
Địa chỉ: Xóm Cốc Cáng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Đông

Mã số thuế: 4800117692-011 - Người đại diện pháp luật: Giáp Thị Thu Phương
Địa chỉ: Xóm Khau Phải, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Môi Trường Huyện Trà Lĩnh

Mã số thuế: 4800130453-010 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn Quân
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và Xây Dựng Quốc Toàn

Mã số thuế: 4800133694 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Doanh nghiệp tư nhân Thế Hữu

Mã số thuế: 4800162945 - Người đại diện pháp luật: Ma Thế Hữu
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quốc

Mã số thuế: 4800164004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quốc
Địa chỉ: Xóm Nà Rài, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chuyên Doanh Thuốc Lá Cao Bằng

Mã số thuế: 4800173947-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thắng
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Chi nhánh công ty TNHH thương mại Khang Anh

Mã số thuế: 4800174122-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hùng Quốc, , Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐồNG LUâN

Mã số thuế: 4800537633 - Người đại diện pháp luật: Bế Thị Luân
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN LINH GIANG

Mã số thuế: 4800638279 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Vận
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiếm ương

Mã số thuế: 4800804977 - Người đại diện pháp luật: Ma ích Kiếm
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Hợp Tác Xã Truyền Thông

Mã số thuế: 4800809887 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Niên
Địa chỉ: Xóm Đoỏng Giài, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI ĐắC HIếU

Mã số thuế: 4800869188 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đắc
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VIệT TRUNG 569

Mã số thuế: 4800890415 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Loan
Địa chỉ: Xóm Háng Páo, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN TRà LĩNH - LONG BANG

Mã số thuế: 4800891458 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quang Thắng
Địa chỉ: Lô: KB08 khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN INTERSERCO VCI

Mã số thuế: 4800894995 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Yên
Địa chỉ: Xóm Bản Hía, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH MINH ĐứC CAO BằNG

Mã số thuế: 4800897435 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đàm
Địa chỉ: Số 021, Tổ 3, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU âU TA

Mã số thuế: 4800898453 - Người đại diện pháp luật: Lục Thị Nga
Địa chỉ: Xóm Nà Quan, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐứC TOàN

Mã số thuế: 4800899150 - Người đại diện pháp luật: Trần Lệnh Đề
Địa chỉ: Nà Rài, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH HóA THIêN CAO BằNG

Mã số thuế: 4800900462 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Bản Lang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng