Tìm kiếm
Có 283 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Cờ Đỏ CầN THơ II

Mã số thuế: 0100686174-832 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phát Cường
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Công Ty TNHH Vận Tải Văn Lang - Chi Nhánh Huyện Cờ Đỏ

Mã số thuế: 0302632365-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tòng Hưng
Địa chỉ: 4-14 ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN GIốNG CâY TRồNG MIềN NAM - CHI NHáNH Cờ Đỏ

Mã số thuế: 0302634683-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nhân
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Chi nhánh Công Ty TNHH Tô Hồng

Mã số thuế: 1600762883-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Ngọc Thạch
Địa chỉ: ấp Thạnh Hoà ,TT Cờ Đỏ., , Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

CôNG TY TNHH VạN TíN LONG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 1602007533-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Diệp Sơn
Địa chỉ: ấp Thới Bình, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGUYễN TàI PHáT

Mã số thuế: 1702071902-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Toàn
Địa chỉ: Số 169, ấp Thới Phong, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP Cờ Đỏ

Mã số thuế: 1800155004 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Trí
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Nông Trường Sông Hậu Thành Phố Cần Thơ

Mã số thuế: 1800155050 - Người đại diện pháp luật: Tiền Thị Bích Phương
Địa chỉ: xã Thới Hưng, , Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DNTN Thành Sang

Mã số thuế: 1800166630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sang
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, TT Cờ Đỏ, , Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DOANH NGHIệP TN NăM OAI

Mã số thuế: 1800166895 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghi
Địa chỉ: ấp Thới Bình, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Cao Đàng

Mã số thuế: 1800241574 - Người đại diện pháp luật: Võ Cao Đàng
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Cao Đàng

Mã số thuế: 1800241574-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Cao Đàng
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DOANH NGHIệP TN úT HIềN

Mã số thuế: 1800241711 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN Võ VăN KIệT

Mã số thuế: 1800292120 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn kiệt
Địa chỉ: ấp Thới Hiệp, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY TNHH THươNG MạI TâN THàNH

Mã số thuế: 1800297954-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thụ
Địa chỉ: ấp Thới Trung A, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN THọ

Mã số thuế: 1800299101 - Người đại diện pháp luật: Võ Tiến Thọ
Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DNTN Phát Huy

Mã số thuế: 1800336120 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: ấp Thạnh Lộc 2, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DNTN Vạn Thành 2

Mã số thuế: 1800338047 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dạng
Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng 1, xã trung hưng, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Tâm

Mã số thuế: 1800368387 - Người đại diện pháp luật: Phan Hữu Tâm
Địa chỉ: 176, ấp Đông Phước, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

DNTN Tư Be

Mã số thuế: 1800394108 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn be
Địa chỉ: ấp Thạnh qưới I, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ