Tìm kiếm
Có 256 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BUôN ĐôN ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-458 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Nam
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐạI HảI PHáT CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0101892684-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khởi
Địa chỉ: Số 16, thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐIệN ĐạI HảI - NHà MáY THủY ĐIệN SRêPOK 4

Mã số thuế: 0304795492-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Bá Quang
Địa chỉ: Thôn Ea Duất, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XNK Và THươNG MạI SAO THáI HòA TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0801141919-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thư
Địa chỉ: Thôn Bắc Hà, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DUY KHANG NGUYêN

Mã số thuế: 3603406340-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lam
Địa chỉ: Tiểu khu 460, 462, 469, Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRạM XăNG DầU NAM PHáT TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 3702501556-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hường
Địa chỉ: Số 59 Thôn 10, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH LINKFARM - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 4101491062-002 - Người đại diện pháp luật: ĐÀO LÊ VŨ
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

DNTN Xuân Mai

Mã số thuế: 6000150581 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 5, xã EaHuar, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI HOàNG THâN

Mã số thuế: 6000154258 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thân
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHướC LộC THọ

Mã số thuế: 6000246678 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Phước
Địa chỉ: Buôn EaMar, Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

DNTN Quyết Tiến

Mã số thuế: 6000376973 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quyết
Địa chỉ: Hoà Nam II - Ea NuôL, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất Đức Thành

Mã số thuế: 6000400418 - Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Khôi
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Ninh Thuận

Mã số thuế: 6000452631 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn 17, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

DNTN Oanh Tâm

Mã số thuế: 6000453000 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: thôn 10 xã eaba, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Hợp Tác Xã Mộc Quyết Tiến

Mã số thuế: 6000455921 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Eabar, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI MẫN LINH

Mã số thuế: 6000456403 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lâm
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

HTX Mộc Thành Được

Mã số thuế: 6000460720 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã KrôngNa, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN áNH DươNG VN

Mã số thuế: 6000467846 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Km 46, Tỉnh lộ 1, Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH ánh Dương - Khu Du Lịch Sinh Thái Bản Đôn

Mã số thuế: 6000467846-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Km 46, tỉnh lộ 1, Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Hợp tác xã Mộc - Mỹ nghệ Toàn Lộc

Mã số thuế: 6000482749 - Người đại diện pháp luật: Bùi Võ Trọng
Địa chỉ: Buôn Ea MThar, xã Ea Nuôl, , Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk