Tìm kiếm
Có 318 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0100101509-011 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Long
Địa chỉ: Km13, QL 27, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Cư KUIN ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-454 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tân
Địa chỉ: Quốc lộ 27, thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRANG TRạI THU THủY- CTY CP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ TABVIET

Mã số thuế: 0302919897-002 - Người đại diện pháp luật: PHÙNG THỊ THU THỦY
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MINH SáNG

Mã số thuế: 0303266633 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Xô
Địa chỉ: Buôn Kmông, Xã Ea Bhốc, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH VậN TảI TIếN OANH

Mã số thuế: 0312378728-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CUNG ứNG LAO ĐộNG NAMICO

Mã số thuế: 0315207865-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nguyên
Địa chỉ: 128 Quốc Lộ 27, Thôn 2, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - THươNG MạI Cà PHê LABANG

Mã số thuế: 0315729318-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hiền
Địa chỉ: 20 Thôn 2, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

ĐịA ĐIểM KINH DOANH ĐắK LắK - CôNG TY TNHH MTV KMD

Mã số thuế: 0315779502-012 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tâm
Địa chỉ: thôn 2, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NôNG SảN QUốC Tế DũNG ANH - GGP VN

Mã số thuế: 0315907553 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ANH TUẤN
Địa chỉ: Số nhà 100 Thôn 1, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRANG TRạI PHươNG NAM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHươNG NAM

Mã số thuế: 1300498814-008 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ DầU KHí HảI PHáT - CHI NHáNH Số 03

Mã số thuế: 3603262480-007 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THANH SƠN
Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THủY NôNG PHáT CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 3603424685-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Bhốc, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI THúY HòA

Mã số thuế: 6000135505 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hào Hiệp

Mã số thuế: 6000135657 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Quảng
Địa chỉ: Buôn Lê Năm, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Hải

Mã số thuế: 6000136555 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: Số 63 A1, thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê EA TIêU

Mã số thuế: 6000175515 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê CHư QUYNH

Mã số thuế: 6000175610 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Công ty TNHH một thành viên cà phê Ea Ktur

Mã số thuế: 6000176438 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tâm
Địa chỉ: Km 16, Quốc Lộ 27, Xã Ea Bhốc, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Công ty TNHH một thành viên cà phê Việt Đức

Mã số thuế: 6000180635 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: K12 - QL27, xã Ea Ktur, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Ea H'Nin

Mã số thuế: 6000181653 - Người đại diện pháp luật: Đinh Kỳ Cảm
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk