Tìm kiếm
Có 485 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã GIá RAI BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-383 - Người đại diện pháp luật: Hà Thanh My
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí MIềN NAM - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0304667885-015 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thái Long
Địa chỉ: QL 1A, Khóm 5, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH CấP NướC GIá RAI - CôNG TY Cổ PHầN NướC Và MôI TRườNG ĐồNG BằNG

Mã số thuế: 0305246086-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Chí Hảo
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN KIểM SOáT CôN TRùNG NAM VIệT

Mã số thuế: 0305756954 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Yến
Địa chỉ: Số 67 Hẻm 4, Khóm 1, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN LạNH LộC PHáT

Mã số thuế: 0312228874-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Số 222, Quốc Lộ 1A, ấp Nhàn Dân, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Bá DUY BạC LIêU

Mã số thuế: 0312419357-004 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: ấp 1, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU THủY SảN MINH HIếU - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0312562847-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Chí Hiếu
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH KIềU HốI VIệT

Mã số thuế: 0313469142-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tín
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư AN TíN PHáT

Mã số thuế: 0314359209 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Cường
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khóm 5, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI LọC NướC DUY MINH TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0315925834-001 - Người đại diện pháp luật: Giang Trường Đồ
Địa chỉ: Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí CửU LONG TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 1500498480-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thảo
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hiếu Bạc Liêu

Mã số thuế: 1700365181 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị út
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI BốN MùA

Mã số thuế: 1801507925 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiền
Địa chỉ: Số 2, phường Láng Tròn, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hiếu

Mã số thuế: 1900100337 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hiếu
Địa chỉ: 421 Quốc lộ IA, ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHí THàNH GIá RAI

Mã số thuế: 1900100760 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Chí
Địa chỉ: Số 981, Khóm 2, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tiết

Mã số thuế: 1900101027 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Xuyên
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Mai

Mã số thuế: 1900101387 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: 38/24, Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Phong

Mã số thuế: 1900101789 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Phong
Địa chỉ: 61 Khóm 3, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Liên

Mã số thuế: 1900101838 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Chên
Địa chỉ: Số 40, Khóm 3, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM HOàN

Mã số thuế: 1900102133 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 38/21, Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu