Tìm kiếm
Có 442 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VạN NINH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-298 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ: Số 389 đường Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và PHâN PHốI KIềU ANH

Mã số thuế: 0107503140-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Phước
Địa chỉ: Số 30 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH NHA TRANG - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Hà LINH

Mã số thuế: 0201145414-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và ĐầU Tư SàI GòN - CHI NHáNH VạN HưNG

Mã số thuế: 0300392799-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH NăM SAO - CHI NHáNH ĐạI LãNH

Mã số thuế: 0304377262-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Nam
Địa chỉ: Thôn Đông nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Chi nhánh văn phòng luật sư Nguyễn Phạm tại Khánh Hòa

Mã số thuế: 0310406627-001 - Người đại diện pháp luật: Thoa
Địa chỉ: Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI KIếN THUầN

Mã số thuế: 0310965135-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI- DịCH Vụ ĐôNG Đô LAND

Mã số thuế: 0311332463-001 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Phương
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN WIN HOME-CHI NHáNH BắC VâN PHONG

Mã số thuế: 0313067394-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Thịnh
Địa chỉ: Thửa đất số 501, tờ bản đồ số 32 thuộc thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SứC KHỏE Và SắC ĐẹP

Mã số thuế: 0314410825 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Tin
Địa chỉ: Số 127 Lê Hồng Phong, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU MộC THịNH

Mã số thuế: 0314527968-001 - Người đại diện pháp luật: Chen, Yang
Địa chỉ: Thôn Tiên Ninh, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI DHL TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0315844832-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc Thơ
Địa chỉ: Tổ 14, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế THI CôNG NộI THấT VâN NGUYễN

Mã số thuế: 0315866498-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TÙNG
Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN VâN PHONG TOàN CầU

Mã số thuế: 1101817061 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Vân
Địa chỉ: 206 Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố số 08, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LICOGI 9.1 TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 2000503818-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Duy
Địa chỉ: Hà Giã, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH VN 11

Mã số thuế: 2901361069-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Số 3 đường Trần Phú, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHú TàI - NHà MáY CHế BIếN Đá GRANITE TạI TỉNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 4100259236-020 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Trình
Địa chỉ: thôn Ninh Lâm, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Xí NGHIệP KHAI THáC Đá VạN NINH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHú TàI

Mã số thuế: 4100259236-026 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Trình
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

DNTN thương mại - dịch vụ Quảng Thành

Mã số thuế: 4200142513 - Người đại diện pháp luật: Trần thị Nhị
Địa chỉ: 126 Hùng Vương, Vạn Giã, , Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH NGọC TRAI VIệT NAM

Mã số thuế: 4200239811 - Người đại diện pháp luật: Hidetoshi Nishizumi
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa