Tìm kiếm
Có 377 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN HồNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-872 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vũ
Địa chỉ: Số 321, Nguyễn Huệ, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHáNH MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và XâY DựNG CôNG TRìNH VIệT NAM

Mã số thuế: 0101513618-003 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công ảnh
Địa chỉ: ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHáNH TâN HồNG - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG NGHIệP SạCH VIệT NAM NPH

Mã số thuế: 0107380594-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hưng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI SơN THảO

Mã số thuế: 0313479133 - Người đại diện pháp luật: Võ Thành Văn
Địa chỉ: Số 16, ấp Chiến Thắng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY TNHH MTV Mỹ THàNH - NHA KHOA TâN SàI GòN

Mã số thuế: 0313837050-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Nhân
Địa chỉ: 183 Hùng Vương, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH TM PHươNG HàO - TRUNG TâM THử MáY

Mã số thuế: 0314358075-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Thùy
Địa chỉ: Số 167, đường Hùng Vương, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIảI TRí ĐIệN Tử PHươNG THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0314744190-017 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ni
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI DANH MẫN

Mã số thuế: 0315459090 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Vũ
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP TN Lý XíA

Mã số thuế: 1400100498 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Xía
Địa chỉ: Số 1, tổ 9, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp TN Vạn Lợi

Mã số thuế: 1400100554 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Lài
Địa chỉ: Số 420, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Sa Rài

Mã số thuế: 1400100642 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Số 205, Nguyễn Huệ, ấp 2, Thị Trấn, , Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Kinh

Mã số thuế: 1400137032 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kinh
Địa chỉ: Số 161, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRầN VăN TàI

Mã số thuế: 1400137674 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Số 423, tổ 25, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Xuyên

Mã số thuế: 1400137762 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuyên
Địa chỉ: Số 404, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Phòng tư pháp

Mã số thuế: 1400290552 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT sa rài, , Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Phòng Tài Nguyên Môi trường

Mã số thuế: 1400290584 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Tân Hồng

Mã số thuế: 1400290601 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Tân Hồng

Mã số thuế: 1400290626 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 1/6, ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Chi Cục Thuế Huyện Tân Hồng

Mã số thuế: 1400295328-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Châu
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

HTX vận tải thuỷ bộ Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp

Mã số thuế: 1400388999 - Người đại diện pháp luật: Cao Ngọc Quyến
Địa chỉ: ấp 1, TT Sa Rài, , Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp