Tìm kiếm
Có 451 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC Kỳ ANH Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-124 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phong
Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI AN THUậN PHáT

Mã số thuế: 0102635591 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Tạ Tấn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG SUDICO

Mã số thuế: 0104351524-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Bz Hà Thành

Mã số thuế: 0104385788 - Người đại diện pháp luật: Võ Quỳnh Nhung
Địa chỉ: (Thay đổi lần 1) Nhà ông Lê Văn Trọng, thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi nhánh công ty CP ĐT và xử lý chất thải công nghiệp dầu khí PVEIC tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 0104744532-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: Thôn Hoà Lộc, Xã Kỳ Trinh, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Hà QUỳNH

Mã số thuế: 0105926461 - Người đại diện pháp luật: Từ Quang Chiến
Địa chỉ: Thôn Cao Thắng, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0108705661-015 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HUẾ
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Trường Thanh, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN - KHảO SáT - THIếT Kế H.C.M

Mã số thuế: 0303214025-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn ý
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Nghĩa, xóm Tân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XUấT NHậP KHẩU THU HIêN - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 0304360526-002 - Người đại diện pháp luật: Tăng Thị Mai Hoa
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Quý, đội 12, thôn Xuân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Năm Dũng Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2801174837-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Dũng
Địa chỉ: Thôn Minh Châu, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH THàNH ĐạT - NHà MáY CHế BIếN Gỗ TIêU DùNG Và XUấT KHẩU Kỳ ANH

Mã số thuế: 2900491266-013 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Luận
Địa chỉ: Thôn Trường Lạc, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DU HọC EDUWIDE NGHệ AN - CHI NHáNH Kỳ ANH

Mã số thuế: 2901879559-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Đình Phương
Địa chỉ: Nhà ông Lê Viết Hoàng, xóm Đông Hà, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Xuân

Mã số thuế: 3000167646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Kỳ Xuân, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Thọ

Mã số thuế: 3000167685 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Hải

Mã số thuế: 3000167734 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Tân

Mã số thuế: 3000167759 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Tân, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Thượng

Mã số thuế: 3000167893 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Thượng, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Lâm Hợp

Mã số thuế: 3000167903 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Hợp, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Kỳ Sơn

Mã số thuế: 3000167910 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Sơn, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

UBND Xã Lâm Hợp

Mã số thuế: 3000168061 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Hợp, Xã Lâm Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh