Tìm kiếm
Có 846 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-723 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Tiểu khu 11, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100776445-010 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH NGôI SAO ĐạI DươNG TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0102400085-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hải
Địa chỉ: Khu du lịch Phong Nha, Thôn Xuân Tiến, Thị Trấn Phong Nha, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG MạI VIệT PHáT - TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0105624728-042 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ninh
Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục Dạy nghề huyện Bố Trạch, Thôn 3, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Chi Nhánh Tại Quảng Bình Công Ty TNHH Bio Korea Việt Nam

Mã số thuế: 0106751609-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Duy Hải
Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Địa điểm kinh doanh số 03 - Công ty cổ phần công nghệ 111 Việt Nam

Mã số thuế: 0106937314-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đăng Quân
Địa chỉ: Nam Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SơN Và HóA CHấT TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108705686-016 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ MINH PHÚC
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH QUảNG BìNH - CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU TâN NHậT MINH

Mã số thuế: 0201292088-005 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VŨ QUỲNH
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN VIệT THIêN BìNH

Mã số thuế: 0305452385 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Tưởng
Địa chỉ: QL1A Thôn Đá Nhảy, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NHIêN LIệU ĐôNG Đô - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0311880974-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Vân
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0315661606-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phúc
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THE GOOD LIFE - CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0316165181-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LÝ
Địa chỉ: Thôn Nam Lộc, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN Đô THị THăNG LONG

Mã số thuế: 0500383583-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn An Bích
Địa chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư PHáT TRIểN TRườNG AN - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0600334318-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SơN TRUNG DU TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2600924222-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà NGHệ AN - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2901793277-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN VIệT TRUNG QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3100114493 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN THUỷ SảN SôNG GIANH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3100125463 - Người đại diện pháp luật: Đậu Hải Thanh
Địa chỉ: T.Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Công ty CP Cảng Quảng Bình

Mã số thuế: 3100132566 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Nhân
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Hồng

Mã số thuế: 3100157183 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sỹ Tiến
Địa chỉ: Thôn 7 A, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình