Tìm kiếm
Có 1.569 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH NGHI SơN

Mã số thuế: 0100112437-169 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Ban quản lý dự án công trình liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn

Mã số thuế: 0100681592-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Hiệp
Địa chỉ: Khu Kinh tế Nghi Sơn, , Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NGHI SơN NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-514 - Người đại diện pháp luật: Lê Quý Thọ
Địa chỉ: Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TĩNH GIA NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-520 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

TRUNG TâM ứNG PHó Sự Cố MôI TRườNG THANH HóA - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SOS MôI TRườNG

Mã số thuế: 0101863387-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thế Tùng
Địa chỉ: Thôn Hà Tân, Xã Hải Hà, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Văn Lang Tại Nghi Sơn

Mã số thuế: 0102051885-001 - Người đại diện pháp luật: Lang Văn In
Địa chỉ: Cảng Nghi Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TRUNG HảI VIệT NAM

Mã số thuế: 0102271048 - Người đại diện pháp luật: Li Tian Min
Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, Tổ dân phố Liên Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH NGHI SơN - CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Và KHAI THáC TàI SảN DầU KHí

Mã số thuế: 0102471424-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bá Thắng
Địa chỉ: Vạn Xuân Thành, Phường Xuân Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THIếT Bị XâY DựNG NGọC Hà - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0102764420-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị ánh Ngọc
Địa chỉ: Bắc Hải, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng & Thương Mại Tràng An - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0104414238-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Lan Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LICOGI 13 - VậT LIệU XâY DựNG TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0104899536-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Tuân
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Tầng 1, Vincom+ Tĩnh Gia, Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH MêKôNG

Mã số thuế: 0104932543 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoành
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MEGARIG INDUSTRIES TạI NGHI SơN

Mã số thuế: 0105107021-003 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Số 1 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Nam Phương

Mã số thuế: 0105378818-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Khoa
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Công Ty TNHH May Cao Nguyễn - Chi Nhánh Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0105555947-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Đoan Hùng, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Tại Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Euro - Việt Nam 99 - Invest Group

Mã số thuế: 0105601826-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Chí Cường
Địa chỉ: Thôn Giảng Tiến, Phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nhật Minh Tại Thanh Hoá

Mã số thuế: 0105945390-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Bông
Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Nghi Sơn

Mã số thuế: 0106139516-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH TạI TỉNH THANH HóA - CôNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIềN BắC

Mã số thuế: 0106250673-008 - Người đại diện pháp luật: Mai Thu Thủy
Địa chỉ: Lô 1, Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá