Tìm kiếm
Có 51 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG KHươNG LàO CAI II

Mã số thuế: 0100686174-923 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Chính
Địa chỉ: Số 288, đường Giải Phóng 11/11, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG MườNG KHươNG

Mã số thuế: 5300100163-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 277 đường Giải Phóng 11 -11, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN CHè THANH BìNH

Mã số thuế: 5300117858 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Rạng
Địa chỉ: Thôn Chợ Chậu, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Doanh Nghiệp Liên Hoàn

Mã số thuế: 5300199681 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Phố cũ Xã Mường khương, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Mạnh Trường

Mã số thuế: 5300201877 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hùng
Địa chỉ: Thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP THịNH THàNH

Mã số thuế: 5300205286 - Người đại diện pháp luật: Mai Duy Thanh
Địa chỉ: , Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Hợp Tác Xã Kinh Doanh Tổng Hợp Huyện Mường Khương

Mã số thuế: 5300225821 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Đãng
Địa chỉ: Thị Trấn Mường Khương, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Doanh nghiệp tư nhân Khước Tĩnh

Mã số thuế: 5300229248 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Khước
Địa chỉ: Thôn Na Mạ xã Bản Lầu, , Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Quang Hưng

Mã số thuế: 5300234079 - Người đại diện pháp luật: Vương Kim Hương
Địa chỉ: Số nhà 214, đường Giải Phóng, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Thiên Long

Mã số thuế: 5300235428 - Người đại diện pháp luật: Triệu Kim Cương
Địa chỉ: Xóm chợ,thị trấn Mường Khương, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THắNG NGâN

Mã số thuế: 5300236132 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, Thôn Na Đẩy, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

BưU ĐIệN HUYệN MườNG KHươNG � BưU ĐIệN TỉNH LàO CAI

Mã số thuế: 5300239775-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hà
Địa chỉ: Số nhà 282 đường Giải Phóng 11-11, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bính Việt

Mã số thuế: 5300244119 - Người đại diện pháp luật: Vương Quốc Việt
Địa chỉ: Nhà riêng ông Vương Quốc Việt, thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phát

Mã số thuế: 5300317060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: SN 355 - Đường Giải Phóng, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Xuân

Mã số thuế: 5300319798 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, , Huyện Mường Khương, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ THắNG

Mã số thuế: 5300333305 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khoa
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, thôn Mã Tuyển, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Mường Khương

Mã số thuế: 5300343920 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công ty TNHH 1TV Sơn Tùng

Mã số thuế: 5300366565 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn 9, xã Bản Sen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Hợp Minh Khánh Lào Cai

Mã số thuế: 5300462660 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Khôi
Địa chỉ: Nhà ông Khôi, thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG MAI LUậN

Mã số thuế: 5300499477 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luận
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Luận, thôn Mã Tuyển, Xã Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai