Tìm kiếm
Có 424 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH BA PHú THọ II

Mã số thuế: 0100686174-423 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huy
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN CHUYểN HàNG HOá ý MINH

Mã số thuế: 0103051207 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiều
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC LEGEND VIệT NAM TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0104570318-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Yến
Địa chỉ: Khu Cây Sa, Xã Quảng Yên, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Thương Mại Phú Cường

Mã số thuế: 0105518504-002 - Người đại diện pháp luật: Cù Xuân Cường
Địa chỉ: Khu 3, , Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN KHOA HọC Và CôNG NGHệ NôNG NGHIệP H2

Mã số thuế: 0105581954 - Người đại diện pháp luật: Từ Quang Hà
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DU LịCH SHP VIệT NAM

Mã số thuế: 0105590765 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nữ Cẩm Trang
Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Chấn Hưng

Mã số thuế: 0105927105-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Quang
Địa chỉ: Khu 10, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN VIETGLOBE BEVERAGES VIệT NAM

Mã số thuế: 0106342275 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tiến
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vietglobe Beverages Việt Nam Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0106342275-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Công Nghệ Sản Xuất Thiên Bình

Mã số thuế: 0106566973-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Anh Đào
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHáNH PHú THọ - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THàNH TâM DECAL

Mã số thuế: 0106773659-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hải
Địa chỉ: Khu 5, , Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Địa điểm kinh doanh công ty TNHH đầu tư truyền thông Quốc Gia

Mã số thuế: 0107685324-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai Hương
Địa chỉ: Số nhà 207 Khu 8 TT Thanh Ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN NHâN LựC DHA VIệT NAM

Mã số thuế: 0108660964 - Người đại diện pháp luật: Chu Tiến Dũng
Địa chỉ: Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư OANH VâN TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0201650752-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Khu 10, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUANG TRườNG VINA

Mã số thuế: 2500551520-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Vinh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí CHè

Mã số thuế: 2600102818 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Long
Địa chỉ: Khu 15, , Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHè PHú BềN

Mã số thuế: 2600110110 - Người đại diện pháp luật: Syed Nishat Hussain
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN BIA, RượU SàI GòN - ĐồNG XUâN

Mã số thuế: 2600114002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tiến
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG PHú THọ

Mã số thuế: 2600116271 - Người đại diện pháp luật: Triệu Quang Thuận
Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CHI NHáNH KHAI THáC NGUYêN VậT LIệU

Mã số thuế: 2600116271-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Thắng
Địa chỉ: Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ