Tìm kiếm
Có 651 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRầN VăN THờI Cà MAU

Mã số thuế: 0100686174-313 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhận
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thắng Lệ Hoa

Mã số thuế: 0305263155-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Nhân
Địa chỉ: Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Cửa hàng FPTShop Cà Mau 8 - Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mã số thuế: 0311609355-130 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI NHậT TRườNG PHáT TạI Cà MAU

Mã số thuế: 0311987036-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHáNH TạI Cà MAU - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU GIA CôNG THủY SảN ĐôNG THạNH

Mã số thuế: 0315265867-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Trinh
Địa chỉ: Chợ Huế, Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐầU Tư HOàNG ANH HD

Mã số thuế: 0801288848 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: ấp 10A, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiên Giang Phát

Mã số thuế: 1701955507-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Khu du lịch Hòn Đá Bạc, ấp Kinh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Kim Ba

Mã số thuế: 1800217130 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐóNG TàU ĐạI PHú THàNH SôNG ĐốC

Mã số thuế: 1801360729-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 209, ấp Công Nghiệp A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ - XUấT NHậP KHẩU HOàNG PHươNG ANH

Mã số thuế: 1801616265-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Phúc
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY SING VIệT

Mã số thuế: 2000104179 - Người đại diện pháp luật: Chua Chai Hock
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Xí nghiệp chế biến và dịch vụ thuỷ sản Sông Đốc

Mã số thuế: 2000108952-001 - Người đại diện pháp luật: Tiết Ngọc Nhuần
Địa chỉ: Khu vực 4-TT Sông Đốc, , Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Cửa hàng mua bán hàng thuỷ sản và xăng dầu Ba Ca

Mã số thuế: 2000248156-002 - Người đại diện pháp luật: Văn Mỹ Thợm
Địa chỉ: Tổ 16, Khóm 6, TT.Sông Đốc, , Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Vũ Be

Mã số thuế: 2000249167 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Vũ
Địa chỉ: Tổ 8, khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN ĐăNG TRâN

Mã số thuế: 2000256968 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Khỏe
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY TNHH THANH CHâU

Mã số thuế: 2000257030 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Thanh Long
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHáT

Mã số thuế: 2000257418 - Người đại diện pháp luật: Chung Thành Liêm
Địa chỉ: ấp Công Nghiệp, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHáT

Mã số thuế: 2000257418-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: ấp 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HữU HON

Mã số thuế: 2000258725 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hon
Địa chỉ: Số 69A, khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hồng Phước

Mã số thuế: 2000259750 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Hỏn
Địa chỉ: Khóm 6A, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau