Tìm kiếm
Có 466 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN TịNH BIêN AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-768 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoái
Địa chỉ: Số 378 Trà Sư, Khóm Hòa Thuận, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH CHI LăNG AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-771 - Người đại diện pháp luật: Trần Thái Hải
Địa chỉ: Số 19, Khóm I, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Chi nhánh Cty CP Cung ứng Tàu Biển Sài Gòn

Mã số thuế: 0301054182-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Phú
Địa chỉ: Khu khu tế cửa khẩu TBiên, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Nguyên Hạnh

Mã số thuế: 0304212366-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hồng Trung
Địa chỉ: Tổ 2, K Xuân Phú, TT Tịnh Biên, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và VậN TảI PHONG LAN TạI HUYệN TịNH BIêN

Mã số thuế: 0315733145-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trường An
Địa chỉ: tổ 19 khóm Thới Hòa, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

DOANH NGHIệP TN PHú THọ

Mã số thuế: 1600117040 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Diện
Địa chỉ: Số 376/7, khóm Xuân Biên, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nhà Bàng

Mã số thuế: 1600151605 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: 397 Khóm Thới Hoà, Thị Trấn Nhà Bàng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

DOANH NGHIệP TN XUâN Tô

Mã số thuế: 1600152302 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tài
Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Doanh Nghiệp TN Mai Thành

Mã số thuế: 1600152359 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạnh
Địa chỉ: Khón Xuân Biên, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Dương Thị Thoại

Mã số thuế: 1600257111 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thoại
Địa chỉ: Tỉnh lộ 948, ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Tân Lập

Mã số thuế: 1600370981 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Triết
Địa chỉ: ấp Tân Thành Xã Tân Lập, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND Thị Trấn Nhà Bàng

Mã số thuế: 1600371061 - Người đại diện pháp luật: Trương Hữu Trung
Địa chỉ: khóm Thới Hòa Thị Trấn Nhà Bàng, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Văn Giáo

Mã số thuế: 1600371079 - Người đại diện pháp luật: Phù Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp Đây Cà Hom, Xã Văn Giáo, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Nhơn Hưng

Mã số thuế: 1600371086 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Xính
Địa chỉ: ấp Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND Thị Trấn Chi Lăng

Mã số thuế: 1600371093 - Người đại diện pháp luật: Trương Hữu Tiền
Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Chi Lăng, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã An Phú

Mã số thuế: 1600371103 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sính
Địa chỉ: ấp Phú Hoà, xã An Phú, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: 1600371110 - Người đại diện pháp luật: Dương Hoàng Dũng
Địa chỉ: ấp Sơn Đông, Thị Trấn Nhà Bàng, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Vĩnh Trung

Mã số thuế: 1600371128 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Triết
Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Thới Sơn

Mã số thuế: 1600371135 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chi
Địa chỉ: ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, , Huyện Tịnh Biên, An Giang

UBND xã Tân Lợi

Mã số thuế: 1600371142 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghiêm
Địa chỉ: ấp Tân Long, xã Tân Lợi, , Huyện Tịnh Biên, An Giang