Tìm kiếm
Có 306 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHướC LONG BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-388 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vũ
Địa chỉ: Số 05C, ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảY BắC

Mã số thuế: 1900100062 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Khai
Địa chỉ: Số 162A, ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lợi Đạt

Mã số thuế: 1900100175 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Nhiệm
Địa chỉ: ấp Phước Hòa, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lý

Mã số thuế: 1900101482 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Lý
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LúA GạO HồNG NGHIệP

Mã số thuế: 1900101644 - Người đại diện pháp luật: phan häng nghi£p
Địa chỉ: Số 433, ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảY KIếM

Mã số thuế: 1900101757 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Kiếm
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NướC Đá VĩNH HảO

Mã số thuế: 1900101901 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Tím
Địa chỉ: ấp Phước Thuận I, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Vĩnh Hảo Iii - Chi Nhánh Của Dntn Vĩnh Hảo Ii

Mã số thuế: 1900101901-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đông
Địa chỉ: ấp Phước Tân, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

DNTN Khách Sạn Hoàng Châu

Mã số thuế: 1900101972 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hon
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, , Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LúA GạO TOàN PHáT

Mã số thuế: 1900102609 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Quân
Địa chỉ: ấp Mỹ I, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CROCODILE PHươNG TíN

Mã số thuế: 1900102856 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Mai
Địa chỉ: Số 263/6, ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thành

Mã số thuế: 1900102888 - Người đại diện pháp luật: Hồng Đại Phú
Địa chỉ: số 163 ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Dung

Mã số thuế: 1900102944 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Chiến
Địa chỉ: ấp 12, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU THịNH TRí

Mã số thuế: 1900142016 - Người đại diện pháp luật: Tô Bảo Toàn
Địa chỉ: Số 185, ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐIệN MáY NộI THấT LONG Hồ

Mã số thuế: 1900147310 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Bé
Địa chỉ: Số 050-052, ấp 4, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

CHI NHáNH 1 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐIệN MáY NộI THấT LONG Hồ

Mã số thuế: 1900147310-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Bé
Địa chỉ: ấp 4, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

DNTN Trịnh Nghĩa Nam

Mã số thuế: 1900154452 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Nghĩa Nam
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

Trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt

Mã số thuế: 1900174402 - Người đại diện pháp luật: Quách Bửu Thông
Địa chỉ: Thị trấn phước long, , Huyện Phước Long, Bạc Liêu

UBND TT Phước Long

Mã số thuế: 1900179288 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Đức, TT Phước Long, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

UBND xã Phước Long

Mã số thuế: 1900179295 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Trung
Địa chỉ: ấp Phước Thành, xã Phước Long, , Huyện Phước Long, Bạc Liêu