Tìm kiếm
Có 485 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - KHáCH SạN LâM NGHIệP Đồ SơN

Mã số thuế: 0100102012-022 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 1, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch công đoàn Việt Nam tại Hải Phòng

Mã số thuế: 0100110091-004 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Anh Đào
Địa chỉ: Khách sạn Công đoàn Đồ sơn Khu 1 - Phường Vạn sơn, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Trại hè thanh thiếu nhi Việt nam I

Mã số thuế: 0100110888-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I - Phường Vạn hương, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CHI NHáNH Đồ SơN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và DU LịCH SAO MAI

Mã số thuế: 0100110937-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Sơn
Địa chỉ: Số 11A, phố Lý Thánh Tông, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DượC Và VậT Tư THú Y

Mã số thuế: 0100114258-005 - Người đại diện pháp luật: Lưu Thị Hường
Địa chỉ: Khu 1, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ - Cơ sở 2

Mã số thuế: 0100150619-068 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Bình
Địa chỉ: Số 1 Đường Lý Thánh Tông, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

TRUNG TâM ĐIềU DưỡNG Và CHăM SóC SứC KHỏE BưU ĐIệN

Mã số thuế: 0100684378-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Số 83 đường Lý Thánh Tông, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN Đồ SơN HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-909 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 18 đường Nguyễn Hữu Cầu, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DU LịCH NGâN ANH

Mã số thuế: 0101262259 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Khánh
Địa chỉ: Khu dân cư số 8, đường 353, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hải Sơn

Mã số thuế: 0102689011-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Duy
Địa chỉ: Số 152 Đường Lý Thánh Tông - Phường Vạn sơn, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HP GLOBAL GROUP - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: 0108617486-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Địa chỉ: Số 95 - 99 Lý Thánh Tông, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Mã số thuế: 0200108258 - Người đại diện pháp luật: YU SHUI YIN
Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Đồ SơN

Mã số thuế: 0200113875 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Khách sạn Hải âu khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chi nhánh công ty chế biến thuỷ sản XK Hải Phòng - Xí nghiệp dịch vụ và xây dựng thuỷ sản Đồ Sơn

Mã số thuế: 0200125278-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Linh
Địa chỉ: Phường Ngọc Hải, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Mã số thuế: 0200127229 - Người đại diện pháp luật: CLARA CHAN
Địa chỉ: Khu 3, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

TRUNG TâM Y Tế QUậN Đồ SơN

Mã số thuế: 0200140413-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đàn
Địa chỉ: Số 229 Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Trung tâm PHCN ngành chè Đồ sơn

Mã số thuế: 0200227248 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 81 Đường Lý Thánh Tông, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐứC THáI NHậT

Mã số thuế: 0200227569 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Tâm
Địa chỉ: Số 243 Phạm Văn Đồng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Hợp tác xã xây dựng 670

Mã số thuế: 0200228153 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhã
Địa chỉ: Tổ dân phố Vừng, Phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Điều

Mã số thuế: 0200229781 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Điều
Địa chỉ: Khu 2 - Phường Vạn hương, , Quận Đồ Sơn, Hải Phòng