Tìm kiếm
Có 395 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC THọ Hà TĩNH (CHUYểN ĐổI

Mã số thuế: 0100686174-130 - Người đại diện pháp luật: Trầnm Thị Tuyết
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư AC 279 TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0102744752-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Duy Dũng
Địa chỉ: Thôn Châu Nội, Xã Tùng ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP Và Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Số 9

Mã số thuế: 0104702596 - Người đại diện pháp luật: Trần Viết Quyết
Địa chỉ: (Nhà ông Trần Viết Quyết) tổ dân phố 8, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Thương Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: 2900588476-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Xuân Thọ, thôn Châu Trinh, Xã Tùng ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI NGâN Hà TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 2901235561-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Minh Tâm
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Đình Cao, tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP TâN TíN ĐạT Hà TĩNH

Mã số thuế: 2901860029-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Hóa, thôn Châu Lĩnh, Xã Tùng ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XăNG DầU MIềN TRUNG

Mã số thuế: 2901910368 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà Cúc
Địa chỉ: Thôn Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và XUấT KHẩU LâM SảN TRUNG HIếU

Mã số thuế: 2901984151 - Người đại diện pháp luật: Phan Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Quang Chiêm, Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Gỗ Linh Cảm

Mã số thuế: 3000107100 - Người đại diện pháp luật: Cù Chính Tăng
Địa chỉ: Thôn Châu Linh, Xã Tùng ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Đồng

Mã số thuế: 3000166699 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Lạc

Mã số thuế: 3000166709 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ., , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Lạng

Mã số thuế: 3000166716 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Hoà

Mã số thuế: 3000166723 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Hoà, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Tùng ảnh

Mã số thuế: 3000166730 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng ảnh, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Trường Sơn

Mã số thuế: 3000166748 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Sơn, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Yên

Mã số thuế: 3000166755 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Liên Minh

Mã số thuế: 3000166762 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Bùi Xá

Mã số thuế: 3000166787 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Long

Mã số thuế: 3000166794 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Lập

Mã số thuế: 3000166804 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thọ, , Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh