Tìm kiếm
Có 425 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUảNG NINH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-716 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Đồng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH S&D TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0101791485-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Nho Duyệt
Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí ĐạI LONG TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0106331900-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Thắng
Địa chỉ: Km673+490 (phải tuyến)-Quốc lộ 1A, thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP NướC TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108705661-025 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ MINH PHÚC
Địa chỉ: Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108705693-055 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phúc
Địa chỉ: Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư DU THUYềN - SâN GOLF FLC BISCOM TạI TỉNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108725989-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN Từ GIA CáT - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0305224043-001 - Người đại diện pháp luật: Từ Đức Thắng
Địa chỉ: Nguyệt áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ROT & M TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0312493689-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Thanh Trâm
Địa chỉ: KCN Tây Bắc-Quán Hàu, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ - Vệ Sĩ VIệT AN 24H

Mã số thuế: 0314497255-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hải Vân - Nhà Máy Xi Măng Vạn Ninh

Mã số thuế: 0400101235-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thịnh
Địa chỉ: T.áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VIệT HươNG - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0400404751-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chương
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sx Và Tm Tân á Đà Nẵng

Mã số thuế: 0400493864-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phúc
Địa chỉ: Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH QUảNG BìNH- CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THế GIớI LớN

Mã số thuế: 0401831428-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU THUYềN Và SâN GOLF FLC BISCOM TạI TỉNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2802383456-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng Thanh
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại áng Sơn Ii

Mã số thuế: 3000889673 - Người đại diện pháp luật: Đinh Huy Quốc
Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Võ ninh

Mã số thuế: 3100185695 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trinh
Địa chỉ: Chợ xã Võ ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh

Mã số thuế: 3100185896 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Xuân ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Ngọc An

Mã số thuế: 3100186730 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bình
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN COSEVCO 6

Mã số thuế: 3100195372 - Người đại diện pháp luật: Cao Vĩnh Hợi
Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

UBND Xã Hiền Ninh

Mã số thuế: 3100195397 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lai
Địa chỉ: Hiền Ninh, , Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình