Tìm kiếm
Có 271 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Kế Sách Sóc Trăng

Mã số thuế: 0100686174-932 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Thanh
Địa chỉ: 2 đường 3/2, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH CHế BIếN Và KINH DOANH THAN YêN THịNH - CHI NHáNH MIềN NAM

Mã số thuế: 0101774144-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Lộc
Địa chỉ: ấp An Thới, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN TIếN PHáT TỉNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0314226304-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 1/7, ấp Chót Dung, Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYễN Hà NGUYễN TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1401972413-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chủ
Địa chỉ: 182 ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV HảI THIêN ĐăNG

Mã số thuế: 1501066211-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Quí
Địa chỉ: Số 672/2, ấp An Phú, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU CAM THủY - CHI NHáNH CửA HàNG XăNG DầU CAM THủY 16

Mã số thuế: 1800545050-021 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Hân
Địa chỉ: ấp Hòa An, Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY CP ĐầU Tư CôNG NGHệ PHươNG TùNG TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1800550847-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Hoàng
Địa chỉ: Số 192, khu vực 3, ấp An Ninh 2, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI TôM SóC TRăNG 1

Mã số thuế: 1800581926-004 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 12, 13, 16, 20, TBĐ 46, ấp An Phú, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI SóC TRăNG 2

Mã số thuế: 1800581926-005 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 168, TBĐ 17, TĐ 162, 175, 176, TBĐ 12, ấp An Tấn, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI SóC TRăNG 3

Mã số thuế: 1800581926-006 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 647, TBĐ 02, ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI SóC TRăNG 4

Mã số thuế: 1800581926-007 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 26,27,28,29,30 TBĐ số 10 ấp Phong Thạnh, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI SóC TRăNG 5

Mã số thuế: 1800581926-008 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 135, 136, 142, 143, 145, TBĐ 57, ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN BIểN ĐôNG - VùNG NUôI SóC TRăNG 8

Mã số thuế: 1800581926-009 - Người đại diện pháp luật: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Địa chỉ: TĐ 32, 34, TBĐ 31, ấp An Công, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Nvo - Nam Mekong - Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 1801267991-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Nhật
Địa chỉ: ấp An Ninh, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Giải Trí Mỹ Chi

Mã số thuế: 1801442805-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 36/2 ấp 5A, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH PHúC LâM PETRO TâY Đô - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801666121-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồ Bảo Giang
Địa chỉ: Số 190 Tỉnh lộ 932, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 12

Mã số thuế: 1900593386-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường
Địa chỉ: Số 321/7 ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 13

Mã số thuế: 1900593386-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường
Địa chỉ: 15 Bạch Đằng, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 18

Mã số thuế: 1900593386-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường
Địa chỉ: Số 168/4 ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 23

Mã số thuế: 1900593386-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường
Địa chỉ: ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng