Tìm kiếm
Có 625 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THị Xã TâN CHâU AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-767 - Người đại diện pháp luật: Tiêu Thị Mỹ Lợi
Địa chỉ: Số 215 Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, Huyện Tân Châu, An Giang

CN LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP.Hồ CHí MINH- CO.OPMART TâN CHâU AN GIANG

Mã số thuế: 0301175691-042 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Linh
Địa chỉ: Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI XUâN MAI - TạI TâN CHâU

Mã số thuế: 0307859112-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Lý
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU PHúC CHIếN

Mã số thuế: 0310441780-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chiến
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã Vĩnh Xương, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH AN GIANG - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DầU NHớT NăM QUANG

Mã số thuế: 0312593676-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Công Quang
Địa chỉ: Số 145, tờ bản đồ số 46, Xã Châu Phong, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG Vũ VăN TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0312936210-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Mai Hân
Địa chỉ: ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TâM MINH QUANG TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0313399223-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Tổ 1, ấP VĩNH BườNG, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH AN GIANG - CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THIệN DUY

Mã số thuế: 0313626814-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Thiện
Địa chỉ: Quốc lộ 952, ấp Vĩnh An, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI GIớI BấT ĐộNG SảN NGôI NHà VàNG - GOLDEN HOUSE TạI TâN CHâU

Mã số thuế: 0313754608-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: ấp Vĩnh Bường, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH TạI AN GIANG CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XUấT NHậP KHẩU HOàNG KIM - KHO HàNG

Mã số thuế: 0313864248-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Ly
Địa chỉ: Bên bờ phải Sông Tiền, Xã Vĩnh Xương, Huyện Tân Châu, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN 368 GROUP - CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 0313963464-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Hòa An
Địa chỉ: Số 231 Trần Phú, Khóm Long Hưng, Phường Long Châu, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU NAM KHANG

Mã số thuế: 0314405871-001 - Người đại diện pháp luật: Lý Thị Cẩm Lê
Địa chỉ: 342 Tổ 4 , ấp Giồng Trà Dên, Xã Tân Thạnh, Huyện Tân Châu, An Giang

CôNG TY TNHH CHế BIếN THựC PHẩM TRUYềN THốNG Bà Tư-CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 0315226730-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: ấp Phú Hữu 2, Xã Lê Chánh, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và VậN TảI PHONG LAN TạI THị Xã TâN CHâU

Mã số thuế: 0315733145-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trường An
Địa chỉ: số 252A đường Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh, Huyện Tân Châu, An Giang

CôNG TY TNHH TM SX VĩNH TIếN

Mã số thuế: 0801262568 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Binh
Địa chỉ: ấp 4, Xã Vĩnh Xương, Huyện Tân Châu, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU ĐồNG THáP TạI AN GIANG

Mã số thuế: 1400621758-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lịch
Địa chỉ: ấp Long Hiệp, Xã Long An, Huyện Tân Châu, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG LONG CANG

Mã số thuế: 1600107557 - Người đại diện pháp luật: Phạm Long Cang
Địa chỉ: Số 228 Trần Phú, Phường Long Châu, Huyện Tân Châu, An Giang

DNTN Ngọc Phỉ

Mã số thuế: 1600111560 - Người đại diện pháp luật: Kha Thị Ngọc Phỉ
Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thị D, TT Tân Châu, , Huyện Tân Châu, An Giang

DOANH NGHIệP TN SáI DIễM

Mã số thuế: 1600111803 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: Số 94 Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh, Phường Long Thạnh, Huyện Tân Châu, An Giang

DNTN Điền Đạt

Mã số thuế: 1600128758 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đá
Địa chỉ: Xà Lan Ag 10044-H, BTQ 1 Vĩnh Xương, , Huyện Tân Châu, An Giang