Tìm kiếm
Có 431 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THIệU HóA THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-511 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Cường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển T&D Hà Nội Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0103032490-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hùng Đức
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Lối, thôn Toán Tỵ, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI BáCH GIA

Mã số thuế: 0104132201 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tĩnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG TổNG HợP HOàNG TIếN

Mã số thuế: 0106655461 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Tiến
Địa chỉ: Thôn Quản Xá, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TậP ĐOàN THươNG MạI ĐôNG á GROUP

Mã số thuế: 0109316925 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Địa chỉ: Tiểu Khu 13, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN SơN SàI GòN CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0314364512-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Thường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hà TUấN WINDOW

Mã số thuế: 0401879966 - Người đại diện pháp luật: Hà Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2, , Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY CP MAY XUấT KHẩU VINA CAPITAL

Mã số thuế: 0700654939-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Tuấn Hanh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh

Mã số thuế: 2800416628 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Vĩnh
Địa chỉ: Xã Thiệu phú, Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Huy Hoàng

Mã số thuế: 2800508300 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Viết Khẩn
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Viết Khẩn, Ba Chè, , Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Quỹ tín dụng nhân dân Thiệu Viên

Mã số thuế: 2800644423 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6- Thiệu Viên, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Quỹ tín dụng nhân dân Thiệu Trung

Mã số thuế: 2800644430 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2- Thiệu Trung, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Tài Nguyên Và Môi Trường Quang Minh

Mã số thuế: 2800670550 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Minh
Địa chỉ: Tiểu khu 12, , Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng

Mã số thuế: 2800685564 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5- Thị trấn Thiệu Hóa, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

TổNG CôNG TY ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI TRườNG XUâN - CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 2800685860 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Xuân
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MINH THịNH

Mã số thuế: 2800791234 - Người đại diện pháp luật: Thiều Thị Thịnh
Địa chỉ: Nhà điều hành mỏ cát số 04, Tiểu khu 7, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Trường THPT Lê Văn Hưu

Mã số thuế: 2800806988 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thiệu Vận, , Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Tổng Công Ty Xây Dựng Và Thương Mại Hưng Đô Công Ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2800806995 - Người đại diện pháp luật: Lê Doãn Lan
Địa chỉ: Thôn Đông Quang, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XUâN QUý

Mã số thuế: 2800807004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Qúi
Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, Xã Minh Tâm, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY DựNG VạN HưNG

Mã số thuế: 2800807621 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tuấn
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Tuấn, Tiểu khu 5, Thị trấn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá