Tìm kiếm
Có 887 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY MAY 10-CôNG TY Cổ PHầN �Xí NGHIệP MAY ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 0100101308-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Phong
Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐôNG HưNG BắC THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-889 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thành Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0100776445-017 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Thơm, thôn Lê Lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN GIốNG CâY TRồNG VIệT NAM - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0101449271-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Duy Bằng
Địa chỉ: Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN KEO DáN ĐứC ANH-CHI NHáNH TỉNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0102030211-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Lê Lợi 2, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CN công ty CP thương mại Quốc tế Hoàng Yến tại Thái Bình

Mã số thuế: 0104257754-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CôNG NGHệ MáY CôNG TRìNH THăNG LONG

Mã số thuế: 0105809648 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thắng
Địa chỉ: Số nhà 121, đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 5, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN DịCH Vụ THươNG MạI THăNG LONG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0105932923-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tú Anh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Anh Tuấn, thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Trí Đức

Mã số thuế: 0106059733 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Duy Hợi, xóm 4, thôn Minh Châu, xã Đông Huy, , Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC Và XâY DựNG MINH LONG

Mã số thuế: 0106392572 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thăng
Địa chỉ: Số 284 phố Bùi Sỹ Tiêm, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CHI NHáNH THáI BìNH - CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và SảN XUấT ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 0106460166-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Bằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Lệ, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0106980045-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Nhà bà Roãn Thị Vân, thôn Lê Lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI BAO Bì HảI NAM

Mã số thuế: 0107572899 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Cổ Dũng 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY TNHH VâN ĐồN BĐBP

Mã số thuế: 0107657101 - Người đại diện pháp luật: Phí Ngọc Mẫn
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đức Thụy, xóm 2, , Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MJ QUốC Tế TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0107695516-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Công Thoát, thôn Kinh Hào, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH Và PHáT TRIểN DịCH Vụ SơN Hà MIềN BắC - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0107863062-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn
Địa chỉ: Thôn Lê Lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY ĐấU GIá HợP DANH THăNG LONG - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0108547133-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tú Anh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Dương, thôn Duy Tân, Xã Minh Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI ĐạI DươNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0201780367 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Huy
Địa chỉ: Số 215 đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ dân phố số 2, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GUANG HAN LIN TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0201794835-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Cổ Dũng 2 (tại nhà ông Bùi Văn Thôn), Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI HùNG ANH TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0201919259-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hùng Cường
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Trung, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Thái Bình