Tìm kiếm
Có 127 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM ĐườNG LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-631 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Liêm
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính huyện Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VIệT á Hà NộI - CHI NHáNH TAM ĐườNG

Mã số thuế: 0107323388-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm đa Cảnh
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH TíN TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0800446636-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tín
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và XâY DựNG BằNG NINH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 4800144488-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thạch
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 7.02

Mã số thuế: 5400232452 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Trang

Mã số thuế: 5600126645 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thúy Nga
Địa chỉ: Bản Nà Đa, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HTX Dịch vụ cơ khí Mường Lự

Mã số thuế: 5600156093 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm xã Bình Lư, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Huyện Tam Đường - CCT khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường

Mã số thuế: 6200004877-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chân
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, , Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY CP THủY ĐIệN CHU VA

Mã số thuế: 6200005616 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Cảnh
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Nam

Mã số thuế: 6200005817 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoan
Địa chỉ: Bản Nà ít, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV TâN SINH

Mã số thuế: 6200006225 - Người đại diện pháp luật: Vương Quốc Tư
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV THANH TUYềN

Mã số thuế: 6200010493 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyền
Địa chỉ: Bản Đông Phong, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN ĐấT HIếM LAI CHâU- VIMICO

Mã số thuế: 6200010849 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tú
Địa chỉ: Bản Thác Cạn, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Hợp tác xã Thành Công

Mã số thuế: 6200011345 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Khơ
Địa chỉ: Bản Hưng Phong - Xã Bản Bo, , Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN PUSAMCAP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200011786 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Long
Địa chỉ: Khu Cổng trời, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần T&Q

Mã số thuế: 6200015653 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thanh Quang
Địa chỉ: Bản Thẳm, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Hợp tác xã Quyết Tiến

Mã số thuế: 6200016738 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Khiết
Địa chỉ: Bản Hà Giang - xã Bản Giang, , Huyện Tam Đường, Lai Châu

Trung tâm y tế huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200017234-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Tam Đường, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và XâY DựNG NGọC áNH

Mã số thuế: 6200018407 - Người đại diện pháp luật: Vũ Duy Phượng
Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Hợp tác xã Đông Phát

Mã số thuế: 6200018534 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Đông
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, , Huyện Tam Đường, Lai Châu