Tìm kiếm
Có 539 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THạCH Hà Hà TĩNH II

Mã số thuế: 0100686174-129 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sửu
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Samnec Hà Tĩnh - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế S.A.M.N.E.C

Mã số thuế: 0200591141-009 - Người đại diện pháp luật: Đặng Minhy Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH HUYềN TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0400445229-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Ngã 3, Xã Thạch Long, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CHI NHáNH NHà MáY TRUNG Đô Hà TĩNH - CôNG TY CP TRUNG Đô

Mã số thuế: 2900324272-020 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Lưu Vĩnh Sơn, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BIA SàI GòN BắC TRUNG Bộ TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 2900740071-003 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đăng Định
Địa chỉ: Km 12, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CHI NHáNH Hà TĩNH 1 - CôNG TY TNHH SRISAWAD VIệT NAM

Mã số thuế: 2901807716-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đại
Địa chỉ: Số 151, đường Lý Tự Trọng, Tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY CP ĐăNG KIểM Hà TĩNH

Mã số thuế: 3000108270 - Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Km9, đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MINH LINH

Mã số thuế: 3000145473 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Minh, tổ dân phố 7, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Lạc

Mã số thuế: 3000152706 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Lạc, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Vỉnh

Mã số thuế: 3000152713 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Vĩnh, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Sơn

Mã số thuế: 3000152752 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Sơn, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Hải

Mã số thuế: 3000152801 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Hải, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Thắng

Mã số thuế: 3000152907 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Thắng, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xãTượng Sơn

Mã số thuế: 3000152992 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tượng Sơn, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Tân Lâm Hương

Mã số thuế: 3000153107 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Tân, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Long

Mã số thuế: 3000153386 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Long, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Đài

Mã số thuế: 3000153442 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Đài, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Nam Hương

Mã số thuế: 3000153530 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nam Hương, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBNDxã Thạch Tiến

Mã số thuế: 3000153682 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Tiến, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Xuân

Mã số thuế: 3000154245 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thạch Xuân, , Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh