Tìm kiếm
Có 407 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN CHấN YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-549 - Người đại diện pháp luật: Cao Ngoc Thanh
Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Thị trấn Sơn Thịnh , Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Hà QUANG TạI HUYệN VăN CHấN - TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0101738266-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Dũng
Địa chỉ: thôn Chấn Hưng 1, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vương ưng Tại Yên Bái

Mã số thuế: 0102576995-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Chấn Hưng 1, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0102899812 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Đức
Địa chỉ: Thôn Nậm Cưởm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG SạCH á CHâU

Mã số thuế: 0104755710 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thạo
Địa chỉ: Thôn 26/3, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG SạCH á CHâU - CHI NHáNH ĐạI LịCH

Mã số thuế: 0104755710-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CHI NHáNH YêN SơN - CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HOàNG NGA

Mã số thuế: 0105630055-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: Thôn Bu Thấp, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY TNHH THUậN PHáT

Mã số thuế: 0107648202 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bình Minh
Địa chỉ: Thôn Khe Rịa, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Địa điểm kinh doanh số 52 tại tỉnh Yên Bái

Mã số thuế: 0313617136-425 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Khu 3, Thị Tứ, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY PHáT TRIểN Số 1 - TNHH 1TV - NHà MáY CHế BIếN QUặNG SắT LàNG Mỵ

Mã số thuế: 0800370708-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Dầy, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CHI NHáNH CửA HàNG XăNG DầU Số 3 CáT THịNH THUộC CôNG TY TNHH Tự ĐứC

Mã số thuế: 2600619331-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Văn Hưng, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY TNHH NIPPON ZOKI VIệT NAM - CHI NHáNH YêN BáI

Mã số thuế: 2700677915-001 - Người đại diện pháp luật: Fujimoto Masato
Địa chỉ: Thôn Dạ, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Công Ty TNHH Hùng Loan

Mã số thuế: 5100238407 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY TNHH VậN TảI & XăNG DầU TRUNG HIếU

Mã số thuế: 5200109268 - Người đại diện pháp luật: Cao Đình Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP NGòI LAO

Mã số thuế: 5200110506 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn đăng Khoa
Địa chỉ: Xã Tân thịnh, , Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CôNG TY TNHH THựC PHẩM PHú TàI

Mã số thuế: 5200126859 - Người đại diện pháp luật: Lại Triệt
Địa chỉ: Khu nhà máy, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

UBND xã Nậm búng

Mã số thuế: 5200152175 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm búng, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

UBND Xã Tú lệ

Mã số thuế: 5200152231 - Người đại diện pháp luật: Lò Văn Thức
Địa chỉ: Tú lệ, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

UBND xã Cát thịnh

Mã số thuế: 5200152263 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn tiến
Địa chỉ: Cát thịnh, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Trung tâm Y tế

Mã số thuế: 5200152270 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái