Tìm kiếm
Có 330 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và HợP TáC ĐầU Tư VILEXIM TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107035-005 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Quyến
Địa chỉ: ấp Thới Khánh A, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI TâY NAM Bộ

Mã số thuế: 0100107099-037 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM MIềN BắC TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0100107099-055 - Người đại diện pháp luật: Trần Vinh Quang
Địa chỉ: ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THớI LAI CầN THơ II

Mã số thuế: 0100686174-834 - Người đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Thân
Địa chỉ: Số 09, ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Chi Nhánh Lương Thực Cần Thơ - Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ

Mã số thuế: 0300604965-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Trung
Địa chỉ: ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Ba Châu Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0309309555-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Điệp
Địa chỉ: KDC Thị Trấn Thới Lai, ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI CầN THơ - CửA HàNG XăNG DầU Số 40

Mã số thuế: 0312985881-008 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH THầN NôNG 8 THàNH PHố CầN THơ - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CH

Mã số thuế: 0314226304-008 - Người đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh
Địa chỉ: ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DầU KHí HOàNG áNH TạI CầN THơ

Mã số thuế: 0315581799-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHựA VIệT - THáI

Mã số thuế: 0400483827-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Văn Phát
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Năng Lượng Sinh Khối Việt Nam

Mã số thuế: 1201090573-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Thới Xuân, Xã Trường Thắng, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long � Xí Nghiệp Tân Thạnh

Mã số thuế: 1500170900-014 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Mười Một
Địa chỉ: 242A/1, ấp Thới Khánh, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

DOANH NGHIệP TN THIếT XUâN

Mã số thuế: 1800161551 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: 286 ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRúC ĐăNG

Mã số thuế: 1800165531 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhanh
Địa chỉ: ấp Thới Quan, Xã Trường Thắng, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Bình Nguyên Lộc

Mã số thuế: 1800170242 - Người đại diện pháp luật: Tống Bảo Long
Địa chỉ: ấp Trung Thành, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Đặng Văn Phước

Mã số thuế: 1800170972 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Phước
Địa chỉ: ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LươNG THựC THUậN PHướC

Mã số thuế: 1800172345 - Người đại diện pháp luật: Tiền Minh Khoa
Địa chỉ: ấp Thới Khánh A, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐồNG LợI

Mã số thuế: 1800173074 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: 002/2, ấp Thới Bình A3, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

DNTN Thành Lợi

Mã số thuế: 1800173733 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí
Địa chỉ: ấp Thới Hoà A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH LươNG THựC PHướC HưNG

Mã số thuế: 1800173839 - Người đại diện pháp luật: Trần ánh Loan
Địa chỉ: ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Cần Thơ